UOKiK podał, że gminy występują w podwójnej roli: z jednej strony same lub poprzez podmioty zależne świadczą usługi, z drugiej ograniczają dostęp do rynku, lokalnym spółkom lub narzucają im uciążliwe warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

"Kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad dwadzieścia antymonopolowych i blisko dwadzieścia wydanych decyzji - to wynik działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjętych w 2008 r. w sprawie przedsiębiorców naruszających prawo antymonopolowe na rynkach lokalnych" - napisano w komunikacie przesłanym.

Jak wskazano w komunikacie "dotychczasowe doświadczenia i praktyka Urzędu wskazują, że usługi komunalne, między innymi: przewozowe, dostawy wody, odprowadzania ścieków, składowania odpadów czy pogrzebowe, zdominowane są przez spółki publiczne, a prywatne przedsiębiorstwa są często dyskryminowane".

Według Urzędu, przejawem nadużywania przez gminy swojej silnej pozycji rynkowej jest uzależnianie zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych - będących własnością samorządu - od uiszczenia na jego rzecz nieprzewidzianej przepisami prawa jednorazowej opłaty.

UOKiK poinformował, że za wykorzystywanie przez gminę swojej silnej pozycji rynkowej w przyłączenie nieruchomości do lokalnej sieci wodociągowej 15 tys. zł kary nałożono na gminę Jastków.

Gmina Miasto Zielona Góra została ukarana kwotą 95 tys. zł za praktykę monopolistyczną w kwestii wywozu odpadów.

W zakresie przewozu osób również dochodzi do praktyk naruszających zasady konkurencyjności

W zakresie przewozu osób również dochodzi do praktyk naruszających zasady konkurencyjności. UOKiK wskazał, że gminy, wykorzystując swoją silną pozycję, odmawiają innym podmiotom prawa do korzystania z przystanków autobusowych, uprzywilejowując własne spółki komunalne. UOKiK bada, czy m.in. Gmina Świebodzice i Jelenia Góra nie stosowały tego typu praktyk.

"Prezes UOKiK za sprzeczne z ustawą antymonopolową ograniczanie konkurencji może nałożyć na podmioty karę pieniężną w wysokości nawet 10 procent przychodu" - wskazano w komunikacie.