Zdaniem prezes Urzędu, BGŻ stosował w swoich umowach o kredyt niedozwolone zapisy pozwalające na dowolną zmianę regulaminu przez bank w przypadku umów trwających dłużej, niż pięć lat. "Są to zazwyczaj umowy o kredyt hipoteczny. Regulamin stanowi istotny element umowy. Nie może być tak, że jedna ze stron tej umowy w dowolny, niezależny od drugiej strony sposób dokonuje zmiany umowy. Urząd nie zgadza się na taką praktykę" - wyjaśniła prezes.

Zaznaczyła, że postępowanie wobec BGŻ dotyczy również niezgodności umów kredytowych z ustawą o kredycie konsumenckim. "Ustawa ta mówi, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, trzeba uprzedzić o takim zamiarze bank na trzy dni przed spłatą. BGŻ wydłużał ten termin do trzech dni roboczych. Kwestionujemy tę klauzulę" - podkreśliła prezes.

Urząd zakwestionował zapisy dot. dodatkowej opłaty za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia

W przypadku BOŚ Urząd zakwestionował zapisy w umowach dotyczące dodatkowej opłaty za obsługę nieterminowej spłaty zadłużenia. "BOŚ chciał oprócz odsetek za zwłokę (...) pobierać dodatkową opłatę ryczałtową w wysokości 40 zł z tytułu niespłacenia raty (...) Uważamy że to nadmierna uciążliwość dla konsumentów i nieuczciwa klauzula" - powiedziała Krasnodębska-Tomkiel.

"Jeśli nasze zarzuty się potwierdzą, wydamy nakaz zaniechania praktyki i prawdopodobnie nałożymy karę finansową" - dodała.

Powiedziała także, że postępowanie wszczynane jest wtedy, gdy bank łamie przepisy prawa - np. ustawę o kredycie konsumenckim - albo stosuje w umowach zapisy, które znajdują się w prowadzonym przez UOKiK rejestrze klauzul zakazanych.