Za przyjęciem poprawki głosowało 402 posłów, przeciw było trzech.

Uchwalona pod koniec czerwca ustawa przewiduje, że Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem Poczty.

W myśl ustawy nowa spółka, która powstanie w wyniku komercjalizacji, przejmie prawa i zobowiązania dawnej Poczty Polskiej. Będzie ona mogła używać wyrazu "poczta" w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

Obowiązek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywać na ministrze właściwym do spraw łączności (minister infrastruktury). Komercjalizacja ma być przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z ustawą, rada nadzorcza spółki będzie liczyła pięć osób, powoływanych przez walne zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministrów: do spraw łączności, Skarbu Państwa oraz finansów publicznych. Pracowników spółki w radzie nadzorczej będą reprezentować dwie osoby.

"Komercjalizacja to etap wiodący do częściowej prywatyzacji Poczty Polskiej"

Wiceminister infrastruktury Maciej Jankowski mówił wcześniej w Sejmie, że komercjalizacja to etap wiodący do częściowej prywatyzacji Poczty Polskiej.

"W dalszym ciągu przewidujemy utrzymanie pakietu kontrolnego przez Skarb Państwa, natomiast chcemy, żeby była to spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z czym zresztą wiąże się wykorzystanie przez pracowników uprawnienia do przydziału darmowych akcji" - mówił Jankowski.

Na koniec ubiegłego roku w Poczcie Polskiej pracowało około 101 tys. osób, w tym ok. 26 tys. listonoszy; firma posiada ponad 8,5 tys. placówek. Przychody za 2007 rok wyniosły ponad 6,6 mld zł, a zysk brutto ponad 125 mln zł. Zysk netto sięgnął około 61 mln zł.

Poczta Polska jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.