"Na tle regionu Polska wygląda bardzo dobrze, i to nie tylko na tle Europy, ale całego pogrążonego w kryzysie świata. Biorąc pod uwagę dane za II kwartał, ekonomiści MFW nie wykluczają rewizji prognoz w górę. Ich zdaniem szczególnie na ten rok prognozy są zbyt pesymistyczne" - powiedziała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Zajdel-Kurowska.

Obecna prognoza funduszu dla Polski to spadek PKB w tym roku o 0,7%, a w przyszłym roku wzrost o 1,5%. Według dyrektor w MFW, rewizja powinna zostać ogłoszona w ramach prognoz zawartych w "Global Economic Outlook" na jesieni 2009 r. W dobrej ocenie naszej gospodarki nie przeszkodziły nawet ostatnie wycofanie się z deklaracji przyjęcia euro w 2012 r. oraz nowelizacja budżetu.

"Decyzję rządu [o przesunięciu terminu przyjęcia euro - przyp. ISB] przyjęto ze zrozumieniem, choć ogólne rekomendacje przyjęcia euro się nie zmieniły. Jak wynika z prac badawczych, korzyści przyjęcia wspólnej waluty przeważają nad kosztami. A poza tym podtrzymywanie planów przyjęcia euro to gwarancja utrzymywania finansów publicznych w ryzach" - wyjaśniła była wiceminister finansów.

W ubiegły piątek Rada Dyrektorów MFW dokonała oceny Polski w ramach tzw. artykułu czwartego czyli pod kątem polityki pieniężnej i fiskalnej. W ocenie Zajdel-Kurowskiej, zostaliśmy ocenieni bardzo korzystnie, choć oczywiście zarekomendowano pewne działania.

"W zakresie polityki pieniężnej chodzi o bardzo ostrożne postępowanie z ewentualnym dalszym luzowaniem polityki monetarnej, ale jednocześnie władze monetarne zostały pochwalone za kreowanie działań zwiększających płynność w sektorze bankowym. W przypadku polityki monetarnej fundusz ocenia, że obecne poluzowanie polityki fiskalnej jest uzasadnione ze względu na potrzebę pobudzenia gospodarki, ale od przyszłego roku, kiedy gospodarka wyjdzie z dołka, fundusz rekomenduje zmniejszanie deficytu i takie zmiany w prawie, które umożliwiałyby ograniczanie tego deficytu w dłuższym terminie" - podsumowała Zajdel-Kurowska.

W lipcu wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego Halina Dmochowska powiedziała, że wzrost gospodarczy Polski w II kw. 2009 r. nie będzie znacząco odbiegać od tego, co było w I kw. tego roku.

PKB (niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2009 roku o 0,8% r/r wobec 2,9% w poprzednim kwartale. PKB wyrównany sezonowo w tym okresie wzrósł w Polsce o 1,9% r/r, zaś w całej Unii Europejskiej (UE) spadł o 4,7% w ujęciu rocznym i 4,9% w strefie euro.