W sierpniowym zestawieniu wyników funduszy inwestycyjnych na uwagę zasługują wysokie stopy zwrotu wypracowane przez podmioty nominowane złotych, a inwestujące w aktywa dolarowe, zarówno akcje, jak i papiery dłużne.

- To efekt bardzo silnego osłabienia złotego względem waluty amerykańskiej, sam amerykański rynek akcji pozostawał bowiem w sierpniu w trendzie bocznym - mówi Katarzyna Siwek, analityk Expandera.

Ten, kto za pośrednictwem funduszy zagrał w sierpniu na zniżkę złotego wobec dolara, mógł zyskać w ciągu miesiąca nawet powyżej 12 proc. W grupie zagranicznych funduszy akcyjnych (przy inwestycjach w złotych) takie stopy zwrotu uzyskały dwa fundusze, PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO Subfundusz Amerykańskiego Rynku Akcji oraz Pioneer Akcji Amerykańskich FIO.

Słabe rynki rozwijające się

Na drugim biegunie znalazły się fundusze akcji inwestujące w naszym regionie oraz na emerging markets (rynkach rozwijających się). W sierpniu indeks MSCI EM spadł o ponad 8 proc.

- W efekcie rynki wschodzące zachowywały się znacznie gorzej od dojrzałych giełd. Miało to związek z przeceną surowców, głównie ropy, a także walut z emerging markets - dodaje Katarzyna Siwek.

Sierpniowe straty funduszy lokujących na rynkach wschodzących sięgają 10 proc.

Ubiegły miesiąc był też generalnie słaby dla krajowych funduszy akcji. W czasie kiedy indeksy WIG i mWIG40 straciły ponad 4 proc., a sWIG80 ponad 2 proc., średnia strata grupy funduszy polskich akcji małych i średnich spółek wyniosła 3,4 proc., a grupy funduszy akcji polskich 3 proc. Spośród nich tylko trzy fundusze wypracowały dodatnie stopy zwrotu, które wyniosły od 0,5 proc. do 2,3 proc.

Spore wzrosty jednostek, sięgające nawet ponad 1,5 proc., odnotowały natomiast krajowe fundusze dłużne, którym sprzyjała kontynuacja silnego spadku rentowności obligacji. To sprzyja wzrostom cen papierów dłużnych i przekłada się na wzrost wyceny jednostek uczestnictwa funduszy.

Arka znów na czele

Tak jak w poprzednim miesiącu, sierpień przyniósł duże zmiany w rankingu. Na pierwszym miejscu znalazło się BZ WBK AIB TFI (149 pkt), które w lipcu zajęło ostatnią pozycję. TFI pomogły wyniki m.in. Arka BZ WBK Energii FIO i Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO. Najgorzej w sierpniu wypadł Pioneer Pekao TFI (-157 pkt), który miesiąc wcześniej zajął drugie miejsce. Towarzystwu zaszkodziły przede wszystkim wyniki funduszy rynków rozwijających się: Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Europy Wschodniej, Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Dalekiego Wschodu oraz Pioneer FG SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących.

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.