Zlikwidowane zostaną pozwolenia budowlane i decyzje o warunkach zabudowy. Przedsiębiorca będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Ujednoliceniu i uproszczeniu ulegną zasady przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwie.
PRACE W MINISTERSTWIE

Prawo budowlane

Ustawa ma zlikwidować pozwolenia na budowę, wydawane dziś przez starostę. W miejsce pozwoleń ma zostać wprowadzona procedura rejestracji inwestycji. Inwestor ma składać wymagane dokumenty i jeżeli będą one kompletne, to starosta będzie miał obowiązek zarejestrowania budowy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Uproszczona ma zostać także procedura kończenia inwestycji budowlanych. Nie będzie już bowiem konieczne ubieganie się o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt jest już po konsultacjach społecznych.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Wszystkie osoby przygotowujące się do budowy: indywidualni inwestorzy, przedsiębiorcy, deweloperzy.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Połowa 2009 roku.

Planowanie przestrzenne

Ustawa ma zlikwidować decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona zostać zastąpiona zgodą urbanistyczną, która będzie wydawana na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów urbanistycznych. Uproszczona ma zostać także procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania. W pracach nad ich przygotowaniem ma uczestniczyć zawodowy mediator, który będzie rozmawiał z mieszkańcami i tłumaczył im, dlaczego niektóre inwestycje są konieczne. Ma to zmniejszać liczbę protestów społecznych, które dziś są jedną z najczęstszych przyczyn opóźnień w uchwalaniu planów i realizacji inwestycji.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt jest już po konsultacjach społecznych.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Samorządowców i inwestorów budowlanych.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Połowa 2009 roku.

Certyfikacja energetyczna budynków

Nowelizacja prawa budowlanego ma jednoznacznie określić, że sprzedaż lub wynajęcie mieszkania, jeśli nie będzie ono posiadało świadectwa energetycznego, będzie niedopuszczalna. Dziś taki bezwzględny zakaz dotyczy jedynie mieszkań sprzedawanych na rynku pierwotnym. Nowelizacja takim zakazem ma objąć także mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym. Nowelizacja ma także jednoznacznie określić, że notariusz nie będzie miał prawa sporządzić aktu notarialnego, jeżeli sprzedający nie przedstawi mu certyfikatu energetycznego sprzedawanego lokalu.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt jest w trakcie konsultacji społecznych.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Osób zamierzających kupić lub sprzedać mieszkanie, najemców, inwestorów budowlanych.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
1 stycznia 2009 r.

Jedno okienko i zmiana zasad kontrolowania firm

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Trafił on już do uzgodnień międzyresortowych.
Projekt przewiduje uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przede wszystkim możliwość załatwiania spraw związanych z prowadzeniem firmy u jednego urzędnika w tzw. jednym okienku. Byłoby to możliwe jednak dopiero w 2009 roku. Projekt zakłada uruchomienie w 2011 roku systemu elektronicznej rejestracji firm, co umożliwiłoby zastąpienie jednego okienka instytucją tzw. zerowego okienka. Formalności związane z rejestracją firmy byłyby wówczas załatwiane przez internet, podobnie jak inne sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Projekt przewiduje również uproszczenie i ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli w firmie. Na przykład ograniczona zostanie możliwość wszczynania kontroli tylko po okazaniu legitymacji przez inspektora, bez jednoczesnego doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt nowelizacji jest w uzgodnieniach międzyresortowych.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. lub od 1 lipca 2011 r.

Zużyte baterie i akumulatory

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach, który opracowało Ministerstwo Środowiska, zakłada, że zużytą baterię będzie można oddać w sklepie, który handluje elektroniką i bateriami. Zużytą baterię będzie można także oddać w serwisie, hurtowni czy też u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zgodnie z przyjętymi propozycjami przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek baterie lub urządzenia zasilane nimi, będą odpowiedzialni za finansowanie i funkcjonowanie systemu zarządzania zużytymi bateriami i akumulatorami.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt ma być wkrótce przyjęty przez rząd.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Użytkowników, producentów i sprzedawców baterii i akumulatorów.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Ustawa powinna wejść w życie 26 września 2008 r.
PRACE W SEJMIE

Zawieszenie działalności gospodarczej na dwa lata

Rządowy projekt nowelizacji ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) zakłada, że przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, będzie mógł zawiesić działalność firmy na dwa lata. Gdyby zaś prowadził działalność w formie spółki prawa cywilnego, to wówczas prowadzenie działalności będą musieli zawiesić wszyscy wspólnicy. Podczas przerwy w działalności przedsiębiorca nie może uzyskiwać przychodów z niej, natomiast ma prawo podejmować czynności niezbędne do zabezpieczenia źródeł przychodów, regulować zobowiązania i przyjmować należności, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie. Będzie miał też prawo uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, a jego firma może zostać skontrolowana.
Nowelizacja nakłada na organy administracji publicznej obowiązek załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki. Nie będą one mogły odmówić przyjęcia niekompletnych pism i wniosków. Natomiast na żądanie organu przedsiębiorca miałby obowiązek uzupełnienia ich. Organy administracji publicznej i państwowe jednostki organizacyjne będą miały obowiązek na żądanie przedsiębiorcy wydawać wiążące interpretacje nie tylko w sprawach podatkowych w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Dotyczyć one powinny zakresu i sposobu stosowania przepisów nakładających na przedsiębiorcę obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia.
ETAP LEGISLACYJNY
Sejm uchwalił ustawę, którą podpisał już prezydent i opublikowano ją w Dz.U. nr 141, poz. 888.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Zmiany dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Przepisy wejdą w życie 20 września 2008 r. z wyjątkiem art.1 pkt 8-13, które zaczną obowiązywać od 31 marca 2009 r.

Lepsze zabezpieczenie praw wierzyciela

Rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo upadłościowe i naprawcze to ten sam projekt, który w poprzedniej kadencji Sejmu przyjął rząd, przesłał do laski marszałkowskiej, a posłowie rozpoczęli nad nim procedowanie. Przewiduje on wprowadzenie około 150 zmian do ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Do najważniejszych zmian należy ułatwienie przeprowadzenia postępowania naprawczego. Projekt przewiduje, że mógłby je prowadzić zadłużony przedsiębiorca, pod warunkiem że jego opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekroczyłoby trzech miesięcy, a suma zadłużenia nie przekraczałaby 10 proc. wartości księgowej jego majątku.
Proponuje się, aby wierzyciel, który zabezpieczył swoje roszczenia w postaci przewłaszczenia na zabezpieczenie, otrzymał te same uprawnienia, które przysługują zastawnikowi rejestrowemu. Przedmioty zabezpieczone w ten sposób będzie mógł wyłączyć z masy upadłości.
Nowelizacja umożliwi sprzedanie zadłużonego przedsiębiorstwa w całości. Przewiduje się uproszczenie procedury układowej oraz odstąpienie od obowiązkowego głosowania w grupach przez wierzycieli. Sędziemu komisarzowi zostanie przyznane prawo do powoływania grup wierzycieli wówczas, gdyby uznał to za potrzebne.
ETAP LEGISLACYJNY
Procedowanie w Sejmie.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Wszystkich zadłużonych przedsiębiorców i ich wierzycieli.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Budowa dróg

Nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych kładzie nacisk na skrócenie procedur administracyjnych i likwidację niepotrzebnych formalności. Odrębne teraz decyzje - lokalizacyjną oraz pozwolenie budowlane - zastąpi jedna: zezwolenie na realizację inwestycji drogowych. Dodatkowo urzędników mają dyscyplinować kary za nieterminowe wydawanie decyzji. Właściciele nieruchomości wywłaszczani pod drogę mają otrzymać wyższe odszkodowania, np. o 5 proc. wartości nieruchomości, jeśli opuści wywłaszczoną nieruchomość w ciągu 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Oprócz tego na rekompensatę wyższą o 10 tys. zł będą mogli liczyć właściciele wywłaszczani z lokali lub budynków mieszkalnych.
ETAP LEGISLACYJNY
Po publikacji w Dz.U. nr 154, poz. 958.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Podmiotów administracji odpowiedzialnych za inwestycje drogowe oraz wywłaszczanych właścicieli.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
10 września 2008 r.

Koncesje na roboty budowlane i usługi

Nowe przepisy mają umożliwić współpracę między samorządem a sektorem prywatnym. Procedura koncesyjna ma być łatwiejsza i mniej sformalizowana niż tradycyjne partnerstwo publiczno-prywatne. Dotychczas samorządy mogły korzystać tylko z koncesji na roboty budowlane uregulowanych w prawie zamówień publicznych. Projekt rozszerza koncesję również na usługi. Jednostki samorządu będą mogły zlecić np. wybudowanie drogi firmie, która przez 30 lat po jej oddaniu do użytku będzie pobierać od gminy opłatę. Po spłacie ostatniej raty droga stanie się własnością samorządu. Wprowadzona zostanie odrębna procedura wyboru koncesjonariusza oparta na zasadach jawności, równości i konkurencyjności. Po publikacji ogłoszenia o koncesjach firmy będą mogły składać wnioski o udzielenie koncesji wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału opisanych w ogłoszeniu o koncesji. Potem kandydaci będą zapraszani do negocjacji. Następnie firmy zostaną poproszone o złożenie ofert. Koncesjonodawca wybierze z nich najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu oraz opisie warunków udzielanej koncesji.
ETAP LEGISLACYJNY
4 września odbędzie się I czytanie projektu ustawy koncesyjnej na Komisji Infrastruktury.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Partnerstwo publiczno-prywatne

Ustawa zastąpi martwą dziś ustawę z 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 169, poz. 1420). Nowe przepisy znoszą obowiązek sporządzania rozbudowanych analiz przedwstępnych. Zakłada też, że partner prywatny będzie wybierany na podstawie prawa zamówień publicznych lub ustawy koncesyjnej. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego będzie pochodziło wyłącznie od podmiotu publicznego, trzeba będzie stosować prawo zamówień publicznych, w szczególności dialog konkurencyjny. Jeżeli wynagrodzenie będzie polegać na pobieraniu pożytków z przedmiotu partnerstwa, trzeba będzie stosować ustawę koncesyjną.
ETAP LEGISLACYJNY
Uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Głównie samorządów, podmiotów administracji publicznej oraz przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji w sektorze publicznym.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Prawo zamówień publicznych

Zamawiającym ma być łatwiej poprawiać drobne omyłki w ofertach. Nowela pozwala im także na zmiany wszystkich elementów specyfikacji. Prywatni przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie - a nie jak obecnie tylko na wniosek zamawiającego - przedłużyć termin związania ofertą. Przy licytacji elektronicznej będzie można składać oferty bez wymaganego dziś podpisu elektronicznego. Radykalnie ograniczony ma zostać zakres kontroli, które opóźniają realizacje inwestycji. Postępowania kontrolne poprzedzone będą postępowaniem wyjaśniającym umożliwiającym wykonawcom przedstawienie swoich stanowisk. Nowelizacja przewiduje zmianę zasad wnoszenia odwołań. Przy mniejszych zamówieniach przedsiębiorcy będą mogli odwoływać się do prezesa UZP, ale tylko na określone czynności zamawiającego, tj. wybór niekonkurencyjnego trybu, opis sposobu oceny spełnienia warunków podmiotowych, odrzucenie oferty lub wykluczenie. Tylko przy dużych zamówieniach będzie można odwoływać się w pełnym zakresie i kwestionować wynik przetargu.
ETAP LEGISLACYJNY
Dziś Sejm rozpatrzy poprawki Senatu.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Wszystkich podmiotów zamawiających z jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, szkół i szpitali oraz przedsiębiorców, którzy ubiegają się o zamówienia.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Transport

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych ma wprowadzić nowy system opłat za poruszanie się po drogach krajowych. Proponuje się, by przewoźnicy płacili za każdy przejechany kilometr po drogach krajowych i autostradach. Liczbę przejechanych kilometrów ma obliczać specjalny system elektroniczny. Zmiana systemu poboru opłat wiąże się ze zniesieniem opłat winietowych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą już kupować rocznej winiety za 2,5 tys. zł. Zapłacą za każdy przejechany kilometr. W projekcie wskazano, że maksymalna dopuszczalna stawka opłaty za jeden kilometr może wynieść 2,5 zł. Jednak Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowało zmiany, szacuje, że opłaty za przejazd ciężarówek powyżej 12 ton mogą wynieść około 0,34 zł za kilometr. Natomiast w przypadku autobusów 0,46 zł.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Wszystkich przewoźników.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Ustawa powinna obowiązywać od 1 lipca 2008 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) zakłada, że skupy złomu będą mogły zbierać stare pralki, lodówki oraz inne urządzenia elektryczne. Będą jednak musiały zarejestrować się w specjalnym rejestrze prowadzonym w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Będą musiały też przedstawiać raporty o masie zebranych odpadów.
Ministerstwo Środowiska, które przygotowało te zmiany, zobowiązało skupy złomu do zarejestrowania się w GIOŚ i ewidencjonowania zebranych starych pralek czy lodówek z uwagi na to, że do tych miejsc trafia najwięcej odpadów AGD. Tymczasem Polska powinna zbierać średnio w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju 4 kg elektroodpadów. Skupy złomu mają w tym pomóc, tym bardziej że obecnie nie zbiera się 1 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski.
Z uwagi na to, że sprzęt RTV i AGD zawiera niebezpieczne substancje, projektodawca wprowadził kary dla tych, którzy będą samodzielnie demontowali takie urządzenia poza specjalistycznym zakładem przetwarzania. Za taki czyn ma grozić od 2 tys. do 10 tys. zł. Kary wprowadzono po to, aby do skupów trafiały kompletne urządzenia, a nie jedynie ich metalowe części.
ETAP LEGISLACYJNY
Projekt jest przed pierwszym czytaniem w Sejmie.
KOGO DOTYCZĄ ZMIANY
Przedsiębiorców handlujących sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz jego użytkowników.
KIEDY WEJDZIE W ŻYCIE
Nowelizacja ustawy ma obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.
DGP