Polskie banki dobrze zarobiły na kredytach. Wynik finansowy netto banków w Polsce w pierwszym półroczu 2008 roku wyniósł 8,6 mld zł, z czego zysk netto wyniósł 8,7 mld zł, a strata netto 52,3 mln zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny w komunikacie. Kredyty nadal rosną szybciej niż depozyty.

Zysk netto banków w pierwszym półroczu 2008 roku jest o 20,5 proc. wyższy niż przed rokiem, a strata netto w tym okresie stanowiła około jednej trzecią strat zanotowanych przez banki w pierwszym półroczu 2007 roku.

Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego w I półroczu 2008 roku były niższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (odpowiednio 11,6 i 9,7 proc. wobec 15,1 i 12,3 proc.), bowiem w ujęciu ogółem przyrost przychodów był znacznie wyższy od przyrostu wyniku finansowego.

GUS podał, że wynik działalności operacyjnej banków wyniósł 10,4 mld zł, z tego na banki komercyjne przypadało blisko 9,8 mld zł, na banki spółdzielcze niecałe 0,6 mld zł. W ujęciu ogółem oraz w podziale na grupy banków wynik finansowy brutto był zbliżony do wyniku na działalności operacyjnej.

Wynik działalności bankowej sektora osiągnął poziom 24,2 mld zł

Wynik działalności bankowej sektora osiągnął poziom 24,2 mld zł, na co złożyły się głównie dwie pozycje: saldo dochodów z odsetek i prowizji (odpowiednio: 14,3 mld zł oraz 5,6 mld zł).

"W pierwszej połowie bieżącego roku utrzymała się, występująca w poprzednim okresie sprawozdawczym tendencja do szybszego wzrostu akcji kredytowej niż bazy depozytowej; w rezultacie dynamika przyrostu wartości kredytów dla sektora niefinansowego (30,6 proc.) była prawie dwukrotnie większa od dynamiki depozytów (16,2 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Wartość kredytów ogółem wyniosła 503,9 mld zł

Wartość kredytów ogółem wyniosła 503,9 mld zł, w tym udzielonych sektorowi niefinansowemu 490,1 mld zł. Banki komercyjne udzieliły kredytów na kwotę 471,6 mld zł (93,6 proc. kredytów ogółem), prawie w całości podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając, w analizowanym okresie, swój udział w tym segmencie rynku (o 0,7 pkt proc.).

Znaczną część kredytów ogółem dla tego sektora stanowiły kredyty mieszkaniowe (31,5 proc., tj. o 2,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem), udostępniane głównie na podstawie umów między bankami komercyjnymi a gospodarstwami domowymi.

Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do 293 mld zł (o 35 proc.) był w głównej mierze generowany efektywnym popytem na kredyty mieszkaniowe (138,2 mld zł, tj. o 42,8 proc. więcej niż przed rokiem).

Depozyty ogółem osiągnęły wartość 496,9 mld zł, w tym depozyty sektora niefinansowego stanowiły 443,5 mld zł (89,4 proc.); depozyty banków komercyjnych były ponad 10-krotnie wyższe niż banków spółdzielczych (451,5 mld zł wobec 44,3 mld zł).