Celem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wykorzystanie prywatnego kapitału do realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym, takich jak inwestycje drogowe, wodno-kanalizacyjne, szkoły itp. Zatem przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja konkretnych inwestycji. Jakie procedury obowiązują przy wyborze partnera prywatnego?
MIRELLA LECHNA
radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy
27 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, określająca zasady i ramy współpracy podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych (Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100). Rozwiązania wprowadzone nową ustawą znacznie upraszczają i usprawniają realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podstawą inwestycji jest ramowa umowa zawarta pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym. Celowo zrezygnowano w nowej ustawie z enumeratywnego wyszczególnienia istotnych warunków umowy. Pozostawiono w ten sposób stronom swobodę, co do określenia treści umowy. W założeniu ma to pozwolić na sprawniejszą i szybszą realizację inwestycji.
W umowie partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia wydatków przez osobę trzecią. Natomiast zobowiązanie podmiotu publicznego polega na współdziałaniu w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, które w szczególności może być realizowane poprzez wniesienie wkładu własnego, np. nieruchomości.
Współpraca podmiotu publicznego i prywatnego może również przyjąć formę spółki celowej zawiązanej w celu realizacji przedsięwzięcia, a której cel i zakres działania określa umowa o partnerstwie. Partnerem prywatnym może być zarówno podmiot krajowy, jak i zagraniczny.
Procedura wyboru partnera prywatnego jest uzależniona od przyjętej formy wynagradzania podmiotu prywatnego. Jeżeli źródłem wynagrodzenia są wyłącznie środki publiczne, wybór partnera odbywa się na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli natomiast wynagrodzenie stanowi prawo do pobierania pożytków ze zrealizowanej inwestycji lub takie prawo łączenie z zapłatą sumy pieniężnej, to wyboru partnera dokonuje się na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.
Zatem wybór podmiotu prywatnego, z którym miałaby być podjęta współpraca w formule partnerstwa, wymaga zachowania konkurencyjnych procedur przewidzianych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Kryterium wyboru partnera stanowi bilans wynagrodzenia oraz rozłożenie pomiędzy strony zadań i ryzyk związanych z konkretnym projektem.