"W ocenie NBP, w wyniku globalnego kryzysu znacznie pogorszyły się warunki działania instytucji finansowych. Jednak dobra sytuacja finansowa krajowych instytucji finansowych w momencie rozpoczęcia kryzysu globalnego sprawia, że wpływ kryzysu na bezpieczeństwo polskiego systemu finansowego jest jak dotąd ograniczony" - napisano w raporcie NBP.

W ocenie NBP, w okresie od IV kwartału 2008 r. płynność krajowego rynku międzybankowego była niska, jednak wynikające z tego zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania instytucji finansowych zmniejszyły się.

"Banki, które pozyskiwały znaczną część finansowania na krajowym rynku międzybankowym, otrzymały wsparcie od swoich inwestorów zagranicznych. +Pakiet Zaufania+ wdrożony przez NBP daje natomiast możliwość pozyskania płynności lub zabezpieczenia ryzyka walutowego bankom, które tego potrzebują" - napisano.

Z raportu NBP wynika, że w średnim okresie głównym czynnikiem ryzyka dla utrzymania stabilności systemu finansowego jest pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego.

"Spowolnienie gospodarcze będzie prowadzić do materializacji ryzyka kredytowego, podejmowanego przez banki w okresie dynamicznego wzrostu akcji kredytowej. Można więc oczekiwać wzrostu należności zagrożonych w portfelach banków" - napisano.

Makroekonomiczne symulacje szokowe (macro stress tests) przeprowadzone przez NBP wskazują jednak, że sektor bankowy będzie w stanie zaabsorbować skutki wzrostu kredytów zagrożonych wynikającego z pogorszenia koniunktury bez zagrożeń dla bezpieczeństwa swojego funkcjonowania.

"Wyniki tych analiz wskazują, że nawet w warunkach istotnego obniżenia przychodów banków, większość sektora bankowego jest w stanie zaabsorbować wzrost kosztów ryzyka kredytowego uzyskiwanymi przychodami i posiadanym buforem kapitałowym, bez zagrożenia dla swojej wypłacalności" - napisano w raporcie NBP.

"Raport o stabilności systemu finansowego", publikowany przez Narodowy Bank Polski dwa razy w roku, przedstawia ocenę sytuacji bieżącej instytucji finansowych i ocenę ryzyka dla stabilnego funkcjonowania systemu finansowego. Najnowsza edycja opiera się na danych dostępnych do 10 czerwca 2009 r.