MARCIN SUWAŁA

radca prawny, Kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

Spełnienie nowych wymagań jest dość uciążliwe. Tak jest w przypadku rejestrowania spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, w której komplementariuszem jest nowo zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Otóż we wniosku o wpis spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej wnioskodawca obowiązany jest wskazać numer REGON komplementariusza będącego osobą prawną. Zatem złożenie w takim przypadku wniosku o wpis spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej powinno być poprzedzone zarejestrowaniem w KRS komplementariusza i uzyskaniem przez niego numeru REGON. Gdy będzie brakowało wskazania tego numeru, to sąd rejestrowy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków.

Jeszcze bardziej skomplikowane jest zarejestrowanie podmiotu jako płatnika składek ubezpieczeniowych. Naczelnik urzędu skarbowego po otrzymaniu z sądu rejestrowego postanowienia o wpisie i zaświadczenia o dokonaniu wpisu nadaje numer NIP. Zgodnie nowym brzmieniem art. 5a ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany przekazać sądowi prowadzącemu rejestr przedsiębiorców informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą niezwłocznie po nadaniu. Dopiero po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku zatem zgłoszenia płatnika składek Poczta Polska angażowana jest aż trzykrotnie. Dodatkowo nie jest precyzyjnie określone, w jakim terminie naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać informację o nadaniu numeru NIP do sądu rejestrowego. Pojęcie niezwłocznie jest bowiem nieostre. Opóźnienie w przekazaniu tej informacji nie jest również zagrożone jakąkolwiek sankcją. Z przepisów też jasno nie wynika, w jakim celu sąd rejestrowy ma czekać z przekazaniem zgłoszenia płatnika składek aż do uzyskania informacji o nadanym numerze NIP. Zapewne intencją ustawodawcy jest dopełnienie obowiązku poinformowania ZUS o numerze NIP wraz z przekazaniem zgłoszenia płatnika składek. Jednak intencja ta nie została wprost wyrażona w przepisach.

Zatem w praktyce z uwagi na wskazane terminy i uczestnictwo Poczty Polskiej w procesie rejestracji, aby spełnić warunki formalne rozpoczęcia działalności gospodarczej, potrzebujemy około pięciu tygodni. Tym samym przepisy, które miały ułatwiać życie przedsiębiorców, w praktyce je utrudniają.