AGATA OKOROWSKA

radca prawny, partner w Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska

Do najistotniejszych zmian w zakresie uprawnień akcjonariuszy mniejszościowych należy obniżenie progu udziału w kapitale zakładowym z 1/10 do 1/20, który uprawnia do podejmowania wielu ważnych działań. Akcjonariuszom, którzy dysponują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, przysługiwać będzie prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, przedstawiania spółce przed terminem walnego zgromadzenia, na piśmie bądź w postaci elektronicznej, projektów uchwał dotyczących spraw już wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku.

Po wejściu w życie nowelizacji akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w spółce będą mogli zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie bez konieczności współdziałania z zarządem czy radą nadzorczą. Takie rozwiązanie będzie stanowiło ochronę dla większościowych akcjonariuszy przed nielojalnością ze strony organów spółki, które broniąc się przed grożącym im odwołaniem w związku ze zmianami własnościowymi, odwlekały zwołanie zgromadzenia.

Zachętą do czynnego uczestniczenia w zgromadzeniach spółek (szczególnie publicznych) akcjonariuszy mniejszościowych będzie możliwość udziału z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem jest ustalenie takich reguł w statucie spółki. Głosowanie drogą elektroniczną nie pozbawi akcjonariusza prawa do złożenia korespondencyjnie sprzeciwu i zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia. Konsekwencją wprowadzenia prawa do udziału w zgromadzeniach z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej będzie możliwość udzielenia pełnomocnictwa tą drogą. Dla tej formy pełnomocnictwa nie będzie wymagane opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwoływane będzie m.in. przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Spółka będzie miała obowiązek umieszczenia na stronie internetowej m.in. projektów uchwał, uwag zarządu lub rady nadzorczej spółki do spraw wprowadzonych lub które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia, formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.