Podczas wykonywania kontroli w firmie inspektorzy muszą przestrzegać zasad określonych w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.). Kontrole mogą się rozpocząć dopiero po okazaniu przedsiębiorcy, albo osobie przez niego upoważnionej, legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz upoważnienia do przeprowadzenia inspekcji. W pewnych przypadkach kontrolerzy mogą rozpocząć czynności sprawdzające po okazaniu tylko legitymacji, ale muszą wówczas najpóźniej w trzecim dniu po rozpoczęciu kontroli doręczyć firmie upoważnienie.

Gdyby pracownicy organu kontroli naruszyli powyżej opisane zasady, to przedsiębiorca może wnieść na piśmie sprzeciw z uzasadnieniem do organu podejmującego i wykonującego kontrolę.

Sprzeciw należy wnieść w ciągu trzech dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli. Gdyby jednak inspektorzy przekroczyli limit czasu trwania kontroli, to wówczas sprzeciw przedsiębiorca powinien złożyć w ciągu trzech dni licząc od momentu, gdy nastąpiło to przekroczenie. Na skutek wniesienia sprzeciwu czynności kontrolne zostaną wstrzymane, aż do czasu rozpatrzenia go. Okresu od wniesienia sprzeciwu do doręczenia przedsiębiorcy postanowienia o odstąpieniu od czynności albo o kontynuowaniu ich nie wlicza się do czasu trwania kontroli.

Na okres tej przerwy inspektorzy mogą zabezpieczyć dokumenty, informacje, próbki wyrobów, a także inne nośniki informacji, które mają związek z przedmiotem i zakresem kontroli.

Organ kontroli powinien rozpoznać sprzeciw w ciągu trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym go otrzymał. Następnie wydaje postanowienie o odstąpieniu od czynności kontrolnych lub o kontynuowaniu ich. Gdyby w ciągu trzech dni organ nie rozpatrzył sprzeciwu, to będzie to równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

Przedsiębiorca nie może wnieść sprzeciwu wobec kontroli wówczas, gdyby przeprowadzenie jej było niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo dla zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

CZAS TRWANIA WSZYSTKICH KONTROLI

Kontrole u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie mogą przekraczać:

12 dni roboczych – u mikroprzedsiębiorcy

18 dni roboczych – u małego przedsiębiorcy

24 dni roboczych – u średniego przedsiębiorcy

48 dni roboczych – u pozostałych przedsiębiorców