Radykalne zaostrzenie zasad przyznawania kredytów w bankach zmusza przedsiębiorstwa do sięgania po mniej popularne dotąd instrumenty wspomagające finansowanie. Poza opisywanym ostatnio kredytowaniem obrotu wekslowego, godny uwagi jest faktoring.

Faktoring jest sposobem dostarczenia firmie środków finansowych o charakterze obrotowym. Jest to narzędzie będące alternatywą dla kredytu bankowego. Usługa ta realizowana jest na ryzyko i w ramach przyznanego limitu kredytowego. Wierzytelności przedstawione do skupu muszą być zbywalne i wolne od jakichkolwiek roszczeń i nieoferowane do wykupu stronom trzecim. Ponadto wierzytelności owe powinny mieć charakter cykliczny i opierać się na istnieniu stałej, długoterminowej umowy. Firmy świadczące usługi faktoringowe nazywane są faktorami. Zwykle są to banki lub podmioty powiązane z bankami kapitałowo. Firma, która oferuje faktorowi przysługującą jej wierzytelność lub która przeniosła na niego wierzytelność pieniężną na mocy umowy faktoringu, nosi nazwę faktoranta.

Usługa faktoringowa polega na finansowaniu faktoranta poprzez wykup przysługujących mu nieprzedawnionych wierzytelności pieniężnych powstałych lub mających powstać w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w następstwie istnienia stałych powiązań gospodarczych faktoranta z jego dłużnikami. Innymi słowy, faktorzy, w drodze cesji, nabywają od przedsiębiorstw roszczenie o zapłatę należnych im kwot, a przedsiębiorstwa uzyskują środki finansowe pod nieuregulowane jeszcze faktury. Podmioty korzystające z usług faktorów mogą uzyskać do 90 proc. wartości wystawionych faktur. Wypłata pozostałej części następuje zwykle po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Usługa faktoringu najczęściej obejmuje trzy aktywności, którymi zajmuje się faktor: (1) inkasowanie od dłużników należności objętych umową faktoringu, (2) upominanie dłużników niewywiązujących się terminowo ze zobowiązań i podejmowanie odpowiednich kroków w celu uzyskania zapłaty, (3) monitorowanie stanu wypłacalności dłużników.

Mimo napięć na rynkach finansowych ubiegły rok był rekordowy pod względem zrealizowanych obrotów w faktoringu. Według Polskiego Związku Faktorów w całym 2008 roku obroty wyniosły 47,9 mld zł, co stanowi 56-proc. przyrost w skali roku. Faktoring może okazać się dobrym narzędziem finansowym poprawiającym sytuację w podmiotach, borykających się z problemami płynnościowymi.