Tereny wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, z krajobrazem o zróżnicowanych ekosystemach, podlegają ochronie jako obszary chronionego krajobrazu na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na takim obszarze może być wprowadzony zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Zasadniczo przedsięwzięcia, które mogą podlegać ocenie oddziaływania na środowisko, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa, czyli przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają zawsze pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Druga grupa, czyli przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, wymagają przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w którym organ rozstrzyga, czy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko. Obie grupy przedsięwzięć wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zatem możliwość realizacji przedsięwzięcia komercyjnego na obszarze chronionego krajobrazu, które może oddziaływać na środowisko, zależy od wyniku postępowania związanego z oceną oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że w odniesieniu do inwestycji z grupy drugiej inwestor będzie zmuszony wnioskować o przeprowadzanie procedury oceny oddziaływania na środowisko z weryfikacją raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i z udziałem społeczeństwa. Będzie to musiał zrobić także wtedy, gdy ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, usytuowanie, skalę oddziaływania nie będzie stwierdzona konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku bowiem z istniejącą formą ochrony terenu, na którym inwestycja ma być zlokalizowana, i w świetle brzmienia przepisów ustawy o ochronie przyrody brak jest formalnej możliwości realizacji inwestycji bez przeprowadzenia tego postępowania.

Mirella Lechna

radca prawny, wspólnik w kancelarii Wardyński i Wspólnicy