Międzynarodowe wytyczne

Przy opracowywaniu przepisów należałoby wykorzystać także konwencje, traktaty w zakresie energetyki jądrowej oraz wymagania Międzynarodowej Agencji Atomowej, European Utility Requirements (EUR) oraz Western European Nuclear Regulator's Association (WENRA).

Zgodnie z art. 4 Konwencji bezpieczeństwa jądrowego: każda z umawiających się stron podejmie w ramach jej prawa wewnętrznego działania prawne, nadzorcze i administracyjne oraz inne kroki konieczne do wypełnienia zobowiązań przyjętych zgodnie z niniejszą konwencją.

Polska musi zatem podjąć niezbędne kroki w celu ich zatwierdzenia lub ratyfikowania do swojego systemu prawa, co ułatwiłoby także współpracę z innymi państwami-stronami przy realizacji projektów jądrowych. Nie będzie to łatwe, ponieważ może pojawić się wiele problemów. Po pierwsze, trzeba sprawdzić, czy międzynarodowe wymagania będą pasowały do polskiego systemu prawnego. Drugim problemem jest trudność wynikająca z faktu, że wymagania międzynarodowe mogą ulec zmianie. Wówczas państwo, które ma włączyć te zmiany do swojego ustawodawstwa, musi podjąć decyzję, w jaki sposób je uregulować.

Grupa ekspertów

Sam proces legislacyjny może być długotrwały i skomplikowany. W jego trakcie wszystkie istotne dokumenty oraz informacje na temat technologii jądrowych powinny być na bieżąco dostępne dla legislatorów. Należy pamiętać, iż prawnicy, którzy będą się zajmować legislacją, nie są specjalistami w dziedzinie energii jądrowej. Dlatego też należy rozważyć ścisłą współpracę pomiędzy nimi a kadrą naukową.

Najważniejsze to zebrać właściwą grupę ekspertów z różnych dziedzin, którzy będą się uzupełniali w swojej wiedzy i doświadczeniu. Należałoby też pomyśleć o pomocy specjalistów z innych krajów UE.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT PRAWA ATOMOWEGO

●  określać kluczowe pojęcia energetyki jądrowej, które wymagają precyzyjnych definicji;

●  regulować odpowiedzialność instytucjonalną dla każdej z regulowanych działalności w projekcie, w celu uniknięcia nieporozumień;

●  zawierać jasne przepisy dotyczące postępowania w zakresie sporów i naruszeń przepisów ustawy;

●  regulować gospodarkę finansową dotyczącą m.in. opłat za uzyskanie pozwolenia lub kar finansowych za naruszenie przepisów;

●  umożliwiać zaangażowanie w proces regulacyjny zainteresowanych stron, w tym społeczności lokalnych;

●  zawierać przepisy umożliwiające elastyczność, niezbędną w celu dostosowania się do postępu technologicznego, społecznego i zmian gospodarczych.