MARCIN SUWAŁA

radca prawny, kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

Do 31 marca rozpoczęcie działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego wymagało co prawda wizyty jej reprezentantów w kilku urzędach, niemniej jednak nie było czasochłonne. W przypadku gdy wnioski o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) nie zawierały żadnych braków, rejestracja spółki trwała około dwóch tygodni. Po uzyskaniu odpisu z KRS przedsiębiorca odwiedzał właściwy urząd statystyczny, gdzie jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej następnego, uzyskiwał numer REGON. Następnie, posiadając wspomniany numer REGON, spółka zawierała umowę rachunku bankowego i po dokonaniu tej czynności składała zupełny wniosek NIP-2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W konsekwencji formalne wymogi rozpoczęcia działalności gospodarczej można było spełnić nawet w ciągu trzech tygodni od dnia złożenia wniosku do sądu rejestrowego.

Obecnie po nowelizacji art. 19b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy nie pozostawiono żadnego wyboru i zobowiązano go do załączenia do wniosku o wpis podmiotu do KRS obok innych wymaganych dokumentów, również wypełnionych formularzy NIP-2, RG-1 oraz zasadniczo ZUS-ZPA, co znacznie wydłuża okres spełnienia formalnych wymogów rozpoczęcia działalności i powoduje, że przedsiębiorca nie ma kontroli nad czasem uzyskania numeru REGON i NIP.

Sąd rejestrowy ma bowiem obowiązek przesłania postanowienia o wpisie i zaświadczenia o dokonaniu wpisu w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich wydania do właściwych organów. Termin ten jest przy tym terminem instrukcyjnym, wobec czego jego uchybienie nie jest zagrożone jakąkolwiek sankcją. Może się zatem zdarzyć, że nasze dokumenty zostaną przesłane do właściwych urzędów ze znacznym opóźnieniem.

Dokumenty te są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, więc czas potrzebny na uzyskanie numeru REGON oraz NIP wydłuża się o czas dostarczenia przesyłki. Zwykle przesyłka dociera do adresata w ciągu kolejnych trzech dni. Niemniej jednak również na tym etapie mogą nastąpić znaczne opóźnienia liczone nawet w tygodniach, jeśli nie miesiącach.

Urząd statystyczny ma z kolei siedem dni na dokonanie wpisu podmiotu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i przesłanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu wnioskodawcy. Także na tym etapie przedsiębiorca jest uzależniony od funkcjonowania Poczty Polskiej. W praktyce mogą więc powstać znaczne opóźnienia w dostarczeniu wszystkich dokumentów, a cały proces spełnienia wymagań formalnych może się znacznie wydłużyć.