"Bezpośrednio do ustawy budżetowej wprowadzono kolejne elementy budżetu zadaniowego - programy wieloletnie i inwestycje prezentowane będą w układzie zadaniowym. Zdefiniowane w nim także pojęcie budżetu zadaniowego i planowania zadaniowego" - czytamy w komunikacie.

W układzie zadaniowym sporządzany będzie "Wieloletni Plan Finansowy Państwa i budżet środków europejskich". Ponadto fundusze celowe, agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne będą zobligowane do sporządzania swoich planów finansowych również w układzie zadaniowym, podano także.

Resort przedstawił "Wieloletni Plan Finansowy Państwa" - dokument ukierunkowujący politykę finansową państwa - przyjmowanego przez Sejm w formie uchwały na 4 lata budżetowe.

"Wieloletni Plan Finansowy Państwa będzie aktualizowany do 30 kwietnia każdego roku na dany rok i 3 następne lata budżetowe. Rada Ministrów przygotowując ustawę budżetową na dany rok będzie musiała, przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa" - czytamy dalej.

Resort chce także, aby "Wieloletnią prognozę finansową" - w horyzoncie 4-letnim - przyjmowały organy stanowiące w jednostkach samorządu terytorialnego.

Elementem reformy jest wzmocnienie norm ostrożnościowych w razie wzrostu deficytu w relacji do PKB

Kolejnym bardzo ważnym elementem reformy jest wzmocnienie norm ostrożnościowych w razie wzrostu deficytu w relacji do PKB. Projekt przewiduje nowe progi ostrożnościowe - 47%, 52%, 55% uzupełniające i zaostrzające obowiązujące obecnie normy 50%, 55% i 60%.

W myśl nowej ustawy w przypadku, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB będzie wyższa niż 47%, a nie niższa niż 52%, rząd będzie mógł uchwalić tylko taki projekt ustawy budżetowej, w którym deficyt nie będzie mógł być wyższy niż deficyt z bieżącego roku.

Gdy ta relacja wyniesie od 52 do 55% - stosunek długu Skarbu Państwa do PKB przewidywany na koniec roku budżetowego będzie musiał być niższy od relacji ogłoszonej do 31 maja za poprzedni rok budżetowy. Nie będzie również możliwe planowanie wydatków na nowe inwestycje o okresie realizacji dłuższym niż dwa lata i których wartość jednostkowa przekroczy 500 mln zł.

Natomiast, dla sytuacji, w której relacja długu Skarbu Państwa do PKB przekroczy 55%, wprowadzone zostały dodatkowe zaostrzenia, co do kształtowania się pozycji wydatkowych w budżecie państwa. M. in. przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej oraz wydatków na nowe inwestycje. Dla relacji powyżej 60% normy ostrożnościowe pozostały bez zmian.

Resort planuje także wprowadzić gruntowne zmiany w organizacji sektora finansów publicznych przez m.in. likwidację wszystkich państwowych zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, utworzenie agencji wykonawczej jako nowej formy organizacyjno-prawnej dla wykonywania kluczowych zadań państwa oraz likwidację gminnych, powiatowych i wojewódzkich funduszy celowych.

Projekt zakłada również wzmocnienie kontroli wydatków poprzez wprowadzenie kontroli zarządczej i zaproponowanie nowych regulacji dotyczących audytu wewnętrznego.

"Projekt przewiduje również ograniczenie liczby części budżetowych państwa włączanych do projektu budżetu państwa, których dochody oraz wydatki są poza kontrolą Rady Ministrów do: Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Ministerstwa Finansów, nie istnieją konstytucyjne wymagania tak szerokiego jak obecnie kręgu jednostek korzystających z przywileju samodzielnego projektowania swoich dochodów i wydatków" - czytamy w komunikacie.

W projekcie wprowadzono także przepis zobowiązujący premiera do określenia, w drodze zarządzenia, szczegółowego sposobu dokonywania wydatków budżetu państwa przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych oraz zmiany w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych.