Jedną ze stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego jest stopa redyskontowa (redyskonta weksli). Jest ona ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej na comiesięcznych posiedzeniach. Od 26 marca 2009 r. stopa redyskontowa wynosi 4 proc w skali roku. Jest to stopa, jaką NBP płaci bankom komercyjnym za przekazane do redyskonta weksle. Mamy tu do czynienia z redyskontem, ponieważ weksle te zostały już raz zdyskontowane przez bank komercyjny.

Kredytowanie obrotu wekslowego przez banki jest jednym ze sposobów udzielania krótkoterminowego kredytu na finansowanie bieżącej działalności. Kredytobiorcami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa, a przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. Okres wykorzystania kredytu bazującego na wekslach nie przekracza jednego roku.

W ramach kredytowania obrotu wekslowego bank komercyjny może udzielić dwóch rodzajów kredytów: dyskontowych lub akceptacyjnych. Z kredytem dyskontowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy spłata jest zabezpieczona przeniesieniem w drodze indosu praw z weksli składanych przez kredytobiorcę do dyskonta. Wtedy na rachunek kredytobiorcy przekazywane są środki pieniężne stanowiące różnicę pomiędzy sumą wekslową a kwotą należnych bankowi odsetek dyskontowych.

Kredyt akceptacyjny przeznaczony jest na pokrycie weksli opatrzonych akceptem banku, wskazanego przez kredytobiorcę na wekslu jako trasat (podmiot, któremu wystawca weksla bezwarunkowo polecił zapłacenie sumy wekslowej). Wtedy weksel pokrywany jest, w terminie płatności, ze środków kredytobiorcy, a w przypadku ich braku przechodzi w ciężar rachunku kredytowego. W przypadku obydwu kredytów bank może przyjąć weksle w drodze jednorazowych transakcji lub poprzez ustanowienie limitów wekslowych, które mogą mieć charakter odnawialny albo nieodnawialny. Banki udzielają kredytów kredytobiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową. Ponadto weksle przyjmowane do dyskonta winny być podpisane przez wystawcę lub akceptanta budzących zaufanie.

W dobie trudności w pozyskiwaniu kapitału podmioty sięgają po wszystkie możliwe sposoby zdobycia kapitału. Warto pamiętać o możliwościach, jakie daje kredytowanie obrotu wekslowego przez banki.