Do wykonania reklamy świetlnej lub podświetlanej zlokalizowanej na innym obszarze niż zabudowany trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Urządzenia reklamowe zaliczyć należy do budowli, które zdefiniowane są w art. 3 pkt 3) prawa budowlanego (PB). Za budowlę uważa się więc każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe. Definicja budowli ma charakter otwarty, zaś zawarte w niej wyliczenie obiektów jest przykładowe. Dlatego urządzenie reklamowe niezwiązane trwale z gruntem stanowi budowlę, analogicznie jak np. sieci techniczne, czy wolno stojące maszty antenowe, też przykładowo wymienione w tym przepisie.

Specyfika konstrukcji urządzenia reklamowego wskazuje, że składa się ono z pewnej liczby elementów, spajanych ze sobą przy wykorzystaniu różnych technik montażu. Realizacja urządzenia reklamowego na nieruchomości sprowadza się zatem do zgromadzenia jego części składowych, zmontowania ich (złożenia) w określonym miejscu i przytwierdzenia do podłoża – np. do betonowej stopy, zalanego betonem dołu czy też wkopanych w grunt innych elementów podtrzymujących. Gotowe elementy konstrukcyjne składa się, montuje, a następnie taką całość instaluje na gruncie. Dlatego, bez względu na sposób montażu nośnika reklamowego – zarówno jego poszczególnych fragmentów ze sobą, jak i większej już całości do podłoża – mamy tu do czynienia z instalacją i nie należy tego mylić z budową obiektu.

Prezentowany pogląd znajduje potwierdzenie w art. 29 ust. 2 pkt 6) PB, według którego nie wymaga pozwolenia na budowę instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym. Z przepisu tego wynika, że efektem zainstalowania urządzenia reklamowego jest jego usytuowanie. Usytuować urządzenie reklamowe można zarówno na gruncie, jak też na istniejącym już, innym obiekcie budowlanym. Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sad Administracyjny w swoim orzecznictwie, stwierdzając, że instalacja tablic i urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, przy czym ustawodawca nie uzależnił wyjątku wyszczególnionego w art. 29 ust. 2 pkt 6) ani od wielkości tablic i urządzeń reklamowych, ani od stopnia skomplikowania urządzenia, ani też od tego, czy są to tablice lub urządzenia trwale związane z gruntem, czy też są to tablice lub urządzenia reklamowe ustawione na konstrukcji naziemnej, czy też wykonane na istniejącym obiekcie budowlanym (na przykład w orzeczeniu w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 219/09).

Ważne!

Za budowlę uważa się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe