by odzyskać pieniądze, wierzyciele zadłużonego przedsiębiorcy wszczynają przeciwko niemu postępowania egzekucyjne. W razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy postępowania egzekucyjne, które dotyczą wierzytelności objętej z mocy prawa układem, są zawieszane, pod warunkiem że zostały wszczęte, jeszcze zanim sąd ogłosił upadłość.

Zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego następuje z mocy prawa i dlatego sąd i organ egzekucyjny nie muszą wydawać w tej sprawie żadnego dodatkowego postanowienia. Natomiast dniem zawieszenia tego postępowania jest data ogłoszenia upadłości.

Zawieszenie postępowania wywołuje następujące skutki:

● sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu, które nie zostały jeszcze wydane, są przelane do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Organ egzekucyjny nie może dokonać z nich żadnych potrąceń,

● po ogłoszeniu upadłości nie wolno wykonywać nawet wcześniej wydanego postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, które wynika z wierzytelności objętej z mocy prawa układem,

● na wniosek upadłego lub zarządcy sędzia komisarz może uchylić zajęcia dokonane w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Robi to tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Natomiast w razie prawomocnego uchylenia lub umorzenia postępowania upadłościowego zawieszone w tym trybie postępowania będą mogły zostać podjęte. Gdyby jednak układ został zatwierdzony, wówczas sąd z urzędu wyda postanowienie, w którym orzeknie o ich umorzeniu z mocy prawa.

W stosunku do upadłego przedsiębiorcy mogą się też toczyć postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności, które nie zostały z mocy prawa objęte układem. Na wniosek upadłego lub zarządcy sędzia komisarz może je zawiesić na okres trzech miesięcy wówczas, gdyby egzekucja została skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia firmy.

Ochrona masy upadłości

Chodzi tutaj przede wszystkim o takie przypadki, gdy prowadzenie przeciwko upadłemu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego utrudniałoby prowadzenie przedsiębiorstwa oraz zawarcie i wykonanie układu.

W ten sposób chroni się masę upadłości przed skutkami egzekucji lub udzielonego zabezpieczenia, gdy upadły lub zarządca prowadzą z wierzycielami negocjacje, aby dobrowolnie przystąpili do układu.

Podobny wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Postępowania dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości, zostaną zawieszone z mocy prawa z dniem ogłoszenia jej. Sąd i organ egzekucyjny nie muszą więc wydawać dodatkowych postanowień w tym zakresie.

Natomiast po uprawomocnieniu się postępowania o ogłoszeniu upadłości zostaną umorzone z mocy prawa.

Nieruchomości

Mimo że postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone, to będzie przysądzona własność nieruchomości, gdy przybicia udzielono, jeszcze zanim została ogłoszona upadłość, a nabywca egzekucyjny w terminie wpłacił cenę. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a które nie zostały jeszcze wydane, są przelewane do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu jej. Przekazywane są całe sumy, a organ egzekucyjny nie może dokonywać z nich żadnych potrąceń. Po ogłoszeniu upadłości nie wszczyna się też egzekucji świadczeń pieniężnych z masy upadłości.