Specjaliści twierdzą, że rządowy system wsparcia produkcji elektrycznej z kogeneracji, czyli w skojarzeniu z ciepłem, w praktyce nie działa. Firma sprzedająca prąd z kogeneracji dostaje za niego cenę rynkową i ma dodatkowe przychody ze zbycia tzw. czerwonych certyfikatów, otrzymywanych za produkcję ekologicznej energii. Jednak zdaniem przedstawicieli branży system kalkulacji cen ciepła powoduje, że producent nie odczuwa korzyści z certyfikatów, bo traci na sprzedaży ciepła – o wpływy ze sprzedaży certyfikatów obniżana jest podstawa do ustalania cen ciepła.

– Rozporządzenie taryfowe stanowi, że elektrociepłownia ma kalkulować taryfę dla ciepła na podstawie różnicy między planowanymi kosztami wytwarzania ciepła i prądu a planowanym przychodem ze sprzedaży energii. Gdyby koszty wytwarzania ciepła i energii nie byłyby umniejszane o przychody z certyfikatów, to lokalni odbiorcy ciepła musieliby zapłacić za droższą produkcję energii elektrycznej – odpowiada Marek Woszczyk, wiceprezes URE.

W 2008 roku w całości prądu sprzedanego odbiorcom musiało być 2,7 proc. prądu z kogeneracji na gaz – co sprzedawcy muszą poświadczyć umorzeniem w URE żółtych certyfikatów i 19 proc. z kogeneracji na inne paliwa – poświadczane umorzeniem czerwonych certyfikatów (lub, w obydwu przypadkach, uiszczeniem opłaty zastępczej wyznaczanej przez regulatora). Wpływy producentów z certyfikatów są istotne – w 2008 roku produkujący w kogeneracji powinni otrzymać za nie w sumie ponad 775 mln zł, z czego 402 mln zł za czerwone.

– Certyfikaty za rok 2008 nie zostały jeszcze rozliczone. Przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczyć zakupioną energię z OZE do 31 marca roku następnego, więc weryfikację danych za 2008 rok mogliśmy zacząć w kwietniu – mówi Agnieszka Głośniewska z URE.

SZERSZA PERSPEKTYWA – RYNEK

Produkcja prądu z kogeneracji, w porównaniu z rozdzielonym wytwarzaniem prądu i ciepła, daje około 30 proc. oszczędności paliwa, oznacza także zmniejszenie emisji CO2. Od 2007 roku sprzedawcy muszą zbywać odbiorcom prąd z kogeneracji, a obowiązek jest spełniony, gdy przedstawią URE do umorzenia świadectwa pochodzenia energii z kogerneacji lub uiszczą opłatę zastępczą.