Umowa z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków powinna przede wszystkim określać ilość i jakość świadczonych usług, sposób i termin wzajemnych rozliczeń, warunki usuwania awarii oraz kontroli urządzeń, a także okres obowiązywania umowy oraz zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie jej warunków. Zawiera się ją najczęściej na czas nieokreślony, aby w ten sposób zapewnić mieszkańcom stałe i nieprzerwane zaopatrzenie w wodę i umożliwienie im odprowadzania tzw. nieczystości płynnych. Świadczenie tych usług nie może więc być spełniane tylko jednorazowo bądź periodycznie. Ciągłe dostarczanie wody do każdego miejsca, do którego została doprowadzona sieć wodociągowa, jest istotne również ze względów sanitarnych i pożarowych. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma też obowiązek zapewnić, że urządzenia będą działały niezawodnie.

Jeżeli na nieruchomości znajdują się budynki wielolokalowe, to umowa zawierana jest z właścicielem, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem samoistnym albo z zarządcą, który zarządza tą nieruchomością, a nie z najemcami poszczególnych lokali, czyli z odbiorcami wody i osobami odprowadzającymi ścieki. Zarządca lub właściciel muszą wskazać najemców lokali w tym budynku, którzy będą korzystali z wody. Z kolei najemcy powinni zobowiązać się do zawarcia umowy.

Za budynek wielolokalowy uważa się taki, który ma przynajmniej dwa lokale. Nie jest to jednak budynek w zabudowie bliźniaczej. Z pozostałymi odbiorcami usług zawierane są umowy indywidualne. W umowie należy również uregulować warunki usuwania awarii przyłączy lub kanalizacyjnych. Odbiorca usług odpowiada za to, że instalacje i przyłącza, łącznie z urządzeniem pomiarowym, będą niezawodnie działały. Jednak strony w umowie mogą w inny sposób uregulować ten problem. Do usunięcia awarii przyłączy może zobowiązać się przedsiębiorstwo, ale wówczas na odbiorcy usług ciążyć będą następujące obowiązki: musi zawiadomić o awarii oraz zapłacić za jej usunięcie. W umowie nie określa się terminu usunięcia awarii, ponieważ przedsiębiorstwo nie ma wpływu na to, kiedy wykona te prace.