Windykować czy nie? Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, bojąc się np. pogorszenia stosunków z kontrahentami. Kiedy jest najlepszy moment na windykację?

Sprawa jest oczywiście zindywidualizowana i zależy od szeregu czynników tak wewnątrz jak i na zewnątrz otoczenia każdego przedsiębiorcy. Nie powinien decydować wyłącznie czynnik psychologiczny, jakim jest możliwość pogorszenia stosunków z danym kontrahentem. Mając na względzie aktualną sytuację gospodarczą, która dla przedsiębiorców jest okresem dużego spowolnienia gospodarczego lub wręcz kryzysu, należy zachować szczególną czujność i ostrożność, ponieważ nie ma branż ani kontrahentów, które nie odczułyby jej negatywnych skutków. Analiza poziomu przeterminowania należności oraz jej wysokości, a w konsekwencji płynność finansowa każdego przedsiębiorcy, to czynniki, które w pierwszej kolejności powinny wpływać na decyzję o rozpoczęciu windykacji. Problem z pogorszeniem tych parametrów niestety stale narasta i przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z decyzją o windykacji swoich należności, ponieważ w praktyce najlepsze i najszybsze efekty windykacyjne uzyskujemy na drodze windykacji polubownej, która jest również najbardziej efektywna i najmniej kosztowna dla stron.

Zatem nie należy bać się windykowania. Czy zatem odbiór społeczny tego biznesu zmienił się na lepsze? Wiem, że firmy windykacyjne nieustannie profesjonalizują swoje metody, przyjmują kodeksy dobrych praktyk. Czy jednak jest już tak dobrze, jak chciałaby cała branża?

Cash Flow od początku swojego funkcjonowania kreował zarówno standardy działania jak również był swoistą awangardą i kuźnią kadr dla całej branży windykacyjnej. Jest również liderem rozwiązań prawnych i biznesowych w zakresie postępowania z wierzytelnościami, pierwszą spółka z branży notowaną na GPW oraz laureatem wielu nagród i wyróżnień. Największą i najlepszą rekomendacją jest jednak zaufanie naszych klientów oraz ponad 12 lat doświadczenia i zwindykowane na przestrzeni tych lat blisko miliard należności. Możliwe jest to również dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań w obszarze informatyki i systemów zarządzania poszczególnymi obszarami działalności. Co do odbioru społecznego to staramy się poprzez naszą działalność i przyjęte metody postępowania przyczyniać się do zmiany postrzegania naszego biznesu i branży, w której działamy poprzez doprowadzenie do wzrostu świadomości wierzycieli, że nie może być przyzwolenia na działania dłużnika, który próbuje nie płacić za swoje zobowiązania.

Patrząc globalnie - jaki procent przedsiębiorców notorycznie zalega z płatnościami? Czy stało się to w tym kraju niepisaną normą?

Oczywiście nie można generalizować, ponieważ sytuacja jest dynamiczna i związana aktualnie ze światowym cyklem koniunkturalnym. W Polsce są branże, w których przedsiębiorcy tolerują opóźnienia w zapłacie należności np. 30 lub 60 dni i przyjmują to jako swoistą normę. Sytuacja na przestrzeni ostatnich lat uległa znacznej poprawie, ale wybuch światowego kryzysu gospodarczego wszystko zakłócił, co paradoksalnie oznacza dla branży windykacyjnej okres prosperity. Zapotrzebowanie na usługi windykacyjne gwałtownie rośnie na przestrzeni ostatniego półrocza. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z naszych usług, ponieważ nie muszą budować własnych komórek windykacyjno-prawnych i zatrudniać dodatkowego personelu. Poza tym nie mają często wystarczającego know-how do skutecznego odzyskania należności.

Jakie wymierne korzyści daje to narzędzie przedsiębiorstwom?

Windykacja jest odpowiedzią na zatory płatnicze w każdej gospodarce, zwłaszcza w okresie dekoniunktury i kryzysu , jak również wpływa bezpośrednio na poprawę płynności finansowej każdego przedsiębiorcy.

Czy poprawie płynności służą również inne narzędzia niż windykacja?

Bardzo ważnym narzędziem pozafinansowym jest monitoring należności, który jest również coraz chętniej wykorzystywany przez naszych klientów. Generowane przez naszą aplikację informatyczną, służącą do zarządzania należnościami klientów, raporty i systemy powiadomień, pozwalają unikać często działań stricte windykacyjnych. Oczywiście do coraz popularniejszych instrumentów finansowych służących poprawie płynności finansowej zliczyć należy faktoring oraz finansowanie zobowiązań zwane również reverse faktoringiem lub faktoringiem odwróconym.

Rozmawiał Grzegorz Stech