W ocenie Krzysztofa Jasieckiego z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pozytywne aspekty ustawy lobbingowej to wprowadzenie samego pojęcia lobbingu do polskiego prawa i określenie zasad wykonywania tej działalności.

Jego zdaniem, ustawa jednak zbyt szeroko definiuje lobbing i nieprecyzyjnie określa granice zawodowej działalności lobbingowej. Prawo jest fragmentaryczne, wprowadza nierównomierne prawa i obowiązki lobbystów - argumentował. Przepisy prowadzą do niechętnego podejścia do lobbystów przez urzędników - ocenił.

Atutem jest wprowadzenie w ustawie możliwości wysłuchania publicznego w trakcie pracy w komisjach sejmowych. Ekspert zwrócił jednak uwagę, że słabością przepisów jest fakt, że zakładają one jedynie możliwość, a nie obowiązek przeprowadzenia wysłuchania.

Plusami obecnej ustawy jest - jak podkreślił - zwiększenie dostępu do informacji publicznej, np. harmonogramów prac legislacyjnych, danych pracowników biur poselskich, gabinetów politycznych ministerstw i asystentów posłów.

W Brukseli przy tworzeniu prawa europejskiego działa, według różnych szacunków, od 15 do 100 tys. lobbystów

Wiceminister administracji i spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak podał podczas debaty, że w rejestrze firm lobbingowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowało się od 2006 r. 141 firm zajmujących się zawodowo lobbingiem. Wśród nich są głównie kancelarie prawne, firmy public relations i firmy, z których nazwy wynika, że zajmują się działaniami lobbingowymi.

Cztery z tych firm, na ich własną prośbę, wykreślono z rejestru. W 17 przypadkach wydano decyzję odmawiającą wpisu do rejestru - w ośmiu powodem były braki formalne, a w dziewięciu - o wpis starały się osoby, a nie firmy.

Wiceminister podkreślił, że w praktyce działania jego resortu tylko raz - w 2008 r. - odbyło się spotkanie lobbingowe zgodnie zapisami ustawy: jedna z firm pytała o kierunki informatyzacji administracji publicznej.

W Brukseli przy tworzeniu prawa europejskiego działa, według różnych szacunków, od 15 do 100 tys. lobbystów.