MARCIN SUWAŁA

radca prawny, kancelaria Grynhoff Woźny Maliński

W przypadku podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zasada jednego okienka wprowadziła niepotrzebne utrudnienia. Zgodnie z art. 42 ustawy o statystyce publicznej wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej podlega m.in. data rozpoczęcia działalności. O ile w przypadku spółek kapitałowych możliwe jest rozpoczęcie działalności przed ich wpisem do rejestru przedsiębiorców, o tyle w przypadku spółek osobowych nie jest to już możliwe. Spółki osobowe powstają bowiem dopiero z chwilą wpisu do rejestru i najwcześniej w tym dniu mogą rozpocząć działalność.

Z kolei zgodnie z treścią art. 5 ust 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników zgłoszenie identyfikacyjne NIP zawiera w szczególności numer identyfikacyjny REGON oraz wykaz rachunków bankowych. Natomiast art. 5a tej ustawy nakłada na podmiot dokonujący zgłoszenia obowiązek aktualizacji danych w szczególności dotyczących rachunków bankowych. Aktualizacji w takim przypadku podlegać będzie również numer REGON.

W chwili składania do rejestru przedsiębiorców wniosku o wpis podmiotu nie jest jeszcze możliwe przedstawienie wielu wymaganych we wnioskach RG-1 oraz NIP-2 informacji. O ile dane dotyczące rejestracji podmiotu, takie jak data rejestracji oraz numer KRS, organy mogą we własnym zakresie uzupełnić na podstawie postanowienia o wpisie i zaświadczenia o dokonaniu wpisu, które sąd rejestrowy z urzędu im przesyła, o tyle inne dane, takie jak data rozpoczęcia działalności, numer REGON czy też numer rachunku bankowego przedsiębiorca musi już sam zgłosić do właściwego organu po dokonaniu odpowiednich wpisów.

W konsekwencji, mimo że wniosek RG-1 składamy wraz z wnioskiem o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców, to i tak po zarejestrowaniu podmiotu w KRS zasadniczo trzeba będzie poinformować właściwy urząd statystyczny o dacie rozpoczęcia działalności, składając ponownie odpowiedni formularz. Podobnie mimo złożenia wraz z wnioskiem formularza NIP-2 po uzyskaniu numeru REGON i zawarciu umowy rachunku bankowego (banki w regulaminach wewnętrznych zwykle wymagają posiadania numeru REGON do zawarcia umowy rachunku bankowego), trzeba będzie poinformować naczelnika urzędu skarbowego o tych danych, składając zgłoszenie aktualizacyjne NIP.

W praktyce wprowadzona zasada jednego okienka nie funkcjonuje zgodnie z założeniami w związku z koniecznością późniejszego uzupełnienia przez podmiot danych uzależnionych od dokonania wpisu w KRS i w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej.