Rozmawiamy z AGNIESZKĄ KOBAK, prawnikiem w kancelarii DLA Piper - Przedsiębiorca działający w specjalnej strefie ekonomicznej ma do dyspozycji wiele narzędzi ułatwiających prowadzenie biznesu. Przykładem mogą być zwolnienia z podatku dochodowego czy od nieruchomości.
Jakie korzyści płyną z prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej?
– Niesłabnąca dynamika rozwoju w Polsce specjalnych stref ekonomicznych niewątpliwie oznacza istnienie bardzo konkretnych korzyści dla firmy, wynikających z poddania biznesu regułom specjalnej strefy ekonomicznej. Pamiętać należy, że specjalna strefa ekonomiczna to swego rodzaju kompromis pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a celami administracji państwowej. Wśród najistotniejszych korzyści, jakie można uzyskać, działając w strefie, należy wymienić możliwość uzyskania zwolnień podatkowych.
Ale aby takie zwolnienie uzyskać, trzeba spełnić jakieś warunki?
– Naturalnie, uzyskanie takiego zwolnienia jest obwarowane wieloma warunkami i ograniczeniami, niemniej zwolnienie czy to z podatku dochodowego, czy z podatku od nieruchomości jest bezsprzecznie najważniejszym benefitem i najsilniejszą zachętą dla potencjalnych inwestorów.
A co z korzyściami związanymi z inwestycjami?
– Tu wskazać należy na inne aspekty, które – chociażby w toku realizacji inwestycji – mogą okazać się decydujące dla powodzenia całego przedsięwzięcia. Chodzi tu choćby o możliwość realizacji inwestycji na terenie odpowiednio do niej przygotowanym. Nie bez znaczenia pozostaje również to, co zdaje się być zmorą i bolączką, nazwijmy to, zwyczajnych podatników, a mianowicie o zupełnie inną jakość kontaktów przedsiębiorcy z lokalnymi władzami i organami administracji centralnej. Dodatkowo, jak nigdzie indziej, polski ustawodawca przynajmniej stara się wychodzić naprzeciw potrzebom przedsiębiorców strefowych, choć trudno zapomnieć, że czyni to zbyt opieszale jak na panujące na rynku warunki.
Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, działając w strefie?
– Chcąc w kilku słowach odpowiedzieć na tak postawione pytanie, należy dokładnie przeanalizować treść przepisów podatkowych przewidujących możliwość zwolnienia, jak choćby tych pozwalających zwolnić z podatku dochody uzyskane z działalności strefowej. I tak, w pierwszej kolejności, aby skorzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym należy uzyskać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, bowiem zwolnione z podatku mogą być jedynie dochody z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia. Następnie, należy dążyć do spełnienia warunków zawartych w samym zezwoleniu. Niespełnienie przewidzianych w zezwoleniu warunków grozi cofnięciem zezwolenia, co oznacza nie tylko utratę zwolnienia podatkowego, ale także obowiązek rozliczenia podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia.
Na co trzeba zwrócić uwagę, działając w strefie?
– Niestety na przedsiębiorców czyha kilka trudności. W pierwszej kolejności wskazać należy na dość niefortunny sposób nowelizowania przepisów, co doprowadziło do tego, że powstają wątpliwości co do stanu prawnego obowiązującego tzw. starych i nowych przedsiębiorców strefowych.
Jednak najwięcej ostrożności należy wykazać, dokonując codziennych rozliczeń podatkowych. Wiele niejasności i kontrowersji wiąże się z definicją momentu poniesienia kosztu, przyporządkowaniem transakcji finansowych do działalności strefowej, klasyfikacją przychodów jako zwolnione czy opodatkowane, ustaleniem wyniku podatkowego w sytuacji działania na podstawie kilku zezwoleń.
Organy podatkowe zdają się narzucać bardzo profiskalne reguły gry strefowej i z dość skąpej regulacji zawartej w przepisach podatkowych wysnuwają często zaskakująco restrykcyjne wnioski. Liczba interpretacji indywidualnych, jak również stopień szczegółowości zapytań wskazują jednoznacznie, że przedsiębiorcy nie mają komfortu interpretacji przepisów podatkowych.