Rozmawiamy ze STANISŁAWEM KRACIKIEM, burmistrzem Niepołomic, które najlepiej w Małopolsce wydają unijne pieniądze - Od inwestorów nie oczekujemy partycypacji w inwestycjach drogowych i innych, a o pieniądze z Unii Europejskiej walczymy wszędzie, gdzie tylko można – zapewnia w rozmowie z GP Stanisław Kracik, burmistrz Niepołomic, które najlepiej w Małopolsce wydają środki unijne (zajęły I miejsce w małopolskiej edycji naszego rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto).

W jaki sposób mieszkańcy Niepołomic skorzystali na przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?

W okresie przedakcesyjnym udało się nam zrealizować dwa duże projekty – jeden w ramach programu SAPARD, drugi z PHARE. Pierwszy dotyczył ochrony środowiska - wykonaliśmy kanalizację sanitarną w dwóch sołectwach o największej koncentracji zabudowy. Drugi projekt polegał na uzbrojeniu Niepołomickiej Strefy Przemysłowej we własną oczyszczalnię ścieków, budowie 3,5 km drogi dojazdowej do strefy i wyposażeniu strefy w system wodociągowo-kanalizacyjny. Bez tych inwestycji, nie powstałaby tam Specjalna Strefa Ekonomiczna, nie byłoby wielu inwestycji zagranicznych, w tym MAN–a.

A inne zyski płynące z integracji?

Na około sześć tysięcy rodzin w naszej gminie, połowa z nich jest beneficjentami dopłat obszarowych do upraw i hodowli. Mimo iż trudniej mierzalne, nie do pominięcia są zmiany naszej mentalności, poczucie wolności podróżowania , turystyka i wyjazdy zarobkowe czy biznesowe, współpraca między szkołami z kilku krajów Unii Europejskiej. To wszystko sprawia, iż do oceny efektów naszej obecności w Unii potrzebne jest holistyczne podejście. Sam bilans naszych wpłat i beneficjów to wynik matematycznie ustalany, a my mamy obowiązek analizować efekty powrotu Polski do rodziny krajów europejskich we wszystkich aspektach. Także tych, które docelowo mogą nieść zagrożenia unifikacją, utratą poczucia narodowej i kulturowej tożsamości.

Sama zasada dotowania jakiejś aktywności czy działalności, niesie w sobie element sterowania działaniami potencjalnego beneficjenta. Nie jest przecież tak, że Unia Europejska daje polskim samorządom pieniądze i mówi: „zróbcie za nie coś, co wam jest potrzebne”. Jest tak, że decyzje o przeznaczeniu pieniędzy płaconych przez podatników w bogatszych krajach Unii są przeznaczane na zadania i cele, które mają pomóc w wyrównaniu statusu społecznego, ekonomicznego i infrastrukturalnego we wszystkich krajach Wspólnoty. Ubiegając się zatem o dotacje, sami sobie nakładamy ograniczenia samorządowej suwerenności do tych zadań, na które pieniądze można otrzymać. Mogę stwierdzić, że nie ma takiego obszaru działań, w którym nie aplikowalibyśmy o środki (z wyjątkiem tych, w których beneficjentami mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego o niskich dochodach budżetowych i wysokim bezrobociu). W takich projektach nie startujemy znając kryteria kwalifikacji wniosków. Szkoda czasu na prace, których wynik jest z góry negatywny. Podkreślam jednak wzrost naszej aktywności w pozyskiwaniu środków w ramach EFS - uczestniczą w tym szkoły, organizacje pozarządowe i samorząd (zarówno jako wnioskodawca, jak i gwarant udziału finansowego dla tych jednostek).

Jakie inwestycje prowadzi gmina dzięki funduszom unijnym? Co już udało się zrobić?

Dwie inwestycje zrealizowaliśmy w ramach środków przedakcesyjnych. Trzecią, ważną dla dzisiejszego wizerunku miasta, był projekt rewitalizacji centr małych miast, dzięki któremu mogliśmy przełamać barierę obaw mieszkańców przed rewolucyjnymi zmianami i nadać nowe oblicze Rynkowi i otoczeniu Zamku Królewskiego. W ciągu 13 lat, siłami gminy i kosztem 100 mln zł, odnawialiśmy zamek. Jednak budowa centrum konferencyjnego z zapleczem hotelowym, nie byłaby w nim możliwa bez 1 mln euro dotacji. Dzisiaj centrum - obok dochodów – przynosi gminie inne korzyści (nie tylko w wymiarze promocyjnym).

Za 250 tys. euro przekwalifikowaliśmy już 80 osób zwolnionych z pracy w zbankrutowanej garbarni. Szkoła zawodowa realizowała i realizuje projekty dla młodzieży, gwarantujące im zdobywanie dodatkowych kwalifikacji, co jest nierzadko naszym dodatkowym atutem w rozmowach z nowymi inwestorami.

Realizujemy największy w historii gminy projekt w ramach Funduszu Spójności (19,5 mln euro dotacji). Zainwestowaliśmy w nowy system zaopatrzenia mieszkańców w wodę – zbudowano 100 km sieci kanalizacyjnej wraz z dwoma oczyszczalniami ścieków. W ramach projektu odwiercono komplet nowych studni głębinowych i zbudowano dwa nowe zakłady uzdatniania wody, a także 20 km magistral przesyłowych i system zbiorników buforowych. W części gospodarki ściekowej dokończono budowę kanalizacji sanitarnej Niepołomic i wschodniej części gminy . Zadanie zrealizowano w dwa i pół roku za 110 mln zł. Dziś jesteśmy przygotowani do świadczenia usług w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na najbliższych 30 – 40 lat.

Niepołomice wykorzystały też fundusze unijne na programy stypendialne dla uczniów z gminy. Na czym polega ten program i jak odbierają go uczniowie i nauczyciele?

To wspaniała inicjatywa, której pozytywnych skutków być może sobie do końca nie uzmysławiamy. Podpisując wnioski przygotowywane przez dyrektorów szkół i ich nauczycieli, widzę ich entuzjazm i wiarę w sukces. Cieszę się, gdy w tej motywacji cel proponowany we wniosku skierowany jest do uczniów, a możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć przez nauczycieli to rzecz drugorzędna. Stypendia mają zapewne wymiar ekonomiczny, ale odbieram sygnały ze szkół, iż coraz bardziej staje się sprawą prestiżową dla samych młodych.Świetne miejsce w naszym rankingu, Niepołomice zawdzięczają przedsiębiorcom, którzy zdobyli pieniądze na swoje projekty. Jak władze gminy wspierają przedsiębiorców i stwarzają przyjazne warunki do prowadzenia biznesu?

Bez inwestorów Niepołomice nie byłyby tym czym są . Zadaniem samorządu jest wspierać wszystkie te działania, które tworzą nowe miejsca pracy, chronią te co już istnieją, zwiększają bezpośrednie i pośrednie dochody budżetu gminy . Współpraca z firmami w każdym z możliwych wymiarów jest od lat moim priorytetem. Niektórzy przedsiębiorcy w okresach dekoniunktury potrzebują pomocy, cierpliwości w egzekwowaniu podatków, konsultacji w przypadkach zagrożenia zwolnieniami pracowników. Szefów firm informujemy o inwestycjach związanych z infrastrukturą, nowymi inwestycjami zewnętrznymi i o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach działań władz Małopolski . Nie oczekujemy także partycypacji w inwestycjach drogowych i innych wobec nowych inwestorów, a nasza dobra współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym daje im gwarancje szybkiego uzyskiwania statusu inwestora w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Jakie inwestycje Niepołomice mają w planach i o jakie pieniądze z Unii Europejskiej będą się starać?

Nie mam zwyczaju zdradzać planów (zwłaszcza w warunkach ogromnej konkurencji ze strony innych samorządów). Nie ma też powodu ukrywać faktu, że o pieniądze i dotacje jest coraz trudniej. Koniec kadencji samorządu, przypadający na rok następny, uczyni te starania jeszcze trudniejszymi. Nasilą się zabiegi o uzyskanie obietnic pozyskania dotacji jako przedwyborczego argumentu. Tak było i przed poprzednimi wyborami, i nie ma powodów, by tym razem miało być inaczej. Można powiedzieć, że o wszystkim decydują kryteria określane przed naborem wniosków. Projekty to jednak nie lekkoatletyka, gdzie wszystko da się dokładnie zmierzyć.

Chcemy zbudować ścieżki rowerowe, parkingi podziemne, dokończyć budowę obwodnicy miasta, zbudować drogi w obrębie 500 hektarów niepołomickiej strefy przemysłowej (NSP) i co najważniejsze - mając wstępną zgodę ministra infrastruktury – wspólnie z powiatem wielickim i gminą Wieliczka wybudować połączenie NSP z autostradą.

Jako jedno z czterech polskich miast przystąpiliśmy do Konwentu Burmistrzów miast europejskich w Brukseli, realizujących program ograniczania emisji dwutlenku węgla przez stosowanie odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z hiszpańskim partnerem przygotowujemy projekt budowy Małopolskiego Centrum Technologii i Certyfikacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Gdyby miał Pan wpływ na wprowadzenie zmian w procedurze pozyskiwania funduszy unijnych, co by Pan zmienił? Dlaczego?

Mam postulat pod adresem polskiego systemu regulacji w tym zakresie. Wzorem innych krajów, zmieniłbym zupełnie sposób kwalifikacji wniosków. Jak opisał mi jeden z europarlamentarzystów, system działa tak: władze regionalne ogłaszają jakiś projekt i zapraszają do jego współrealizacji samorządy lokalne. Zgłaszający się wypełnia to, co u nas nazywa się potocznie fiszką, czyli wstępną koncepcję swojego działania w ramach ogłoszonego projektu. Jeżeli koncepcja zostanie zaakceptowana, zaleca się wnioskodawcy opracowanie studium wykonalności i raportu środowiskowego, czyli tego, co kosztuje najwięcej czasu i pieniędzy. Ten, kto zyskał kwalifikacje, ma gwarancję pozostania w grze o pieniądze...

Jak to jest u nas, wie każdy, kto został zdyskwalifikowany za to, że na jednej stronie trzeciej kopii wniosku nie było parafki niebieskim długopisem...

Jakich rad udzieliłby Pan kolegom samorządowcom, którzy starają się o pieniądze unijne?

Rady mam dwie. Po pierwsze: nie obiecywać mieszkańcom unijnych pieniędzy zanim nie uzyska się decyzji o przyznaniu środków i nie podpisze umowy z wykonawcą na realizację zadania. Po drugie, należy dowiedzieć się, gdzie można „kupić cierpliwość”. I to nie tylko dla siebie, ale także dla skarbnika. Droga od decyzji do pieniędzy jest długa i najeżona wieloma pułapkami. Dlatego postulat o cierpliwość dotyczy i tego, że czasem trzeba się pogodzić z faktem, iż nie ten, co przygotował projekt, poświęcił na jego realizację czas, siły, a nierzadko i zdrowie, będzie przecinał wstęgę na jego zakończenie. Trzeba jednak pamiętać, że na każdej unijnej dotacji, dobrze przygotowanej i zrealizowanej, zyskają mieszkańcy konkretnej gminy, powiatu czy regionu, a tym samym zyska Polska.

Ciężar wykorzystania funduszy unijnych spoczywa na samorządach, ponieważ to gminy, miasta, powiaty i województwa są głównym beneficjentem pomocy unijnej. Jak ocenia Pan wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie samorządy?

Jedni mówią, że idzie nam dobrze. Drudzy stopień wykorzystania środków unijnych krytykują i biją na alarm. Ci pierwsi z reguły rządzą, a drudzy są w opozycji . Dla mnie jest jedno ważne: czy po 2010 roku nie zaczniemy oddawać przyznanych nam dotacji na rzecz innych krajów. Wtedy będzie za późno na biadolenie czy polityczne gry.

W czym problem? W tym, że resortowy układ jest nieefektywny decyzyjnie. Nie ma w tym winy poszczególnych ministerstw. Wiem co mówię, bo życzliwości od ich przedstawicieli doświadczam, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma - mimo że projekt jest na etapie końcowych testów i odbiorów. Myślę, że trzeba postawić pytanie o to, czy resort za daną dziedzinę odpowiedzialny, nie powinien mieć uprawnień procedur kontrolnych (z finansowymi włącznie). Zbudowaliśmy system, który być może doskonale uchroni beneficjentów przed ryzykiem zwrotu dotacji w przyszłości. Rzecz w tym, ilu tych beneficjentów będzie i ile naszych dotacji zmieni adres jako środki niewykorzystane, czyli przeznaczone dla tych, co lepiej sobie z ich wydawaniem poradzili.

STANISŁAW KRACIK
Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w Krakowie, i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, gdzie uzyskał tytuł Master of Public Administration (MPA). W latach 1993 - 2001 poseł. Od 1990 r. jest burmistrzem miasta i gminy Niepołomice.