Trzy pytania do ... ANDRZEJA KICIŃSKIEGO, dyrektora Departamentu Ochrony Klientów KNF - Czy klient powinien być obciążany kosztami całego pakietu ubezpieczenia dodawanego do kredytu, np. od utraty pracy, jeśli jest niepracującym emerytem?
– Bank jako ubezpieczający powinien weryfikować, czy ubezpieczenie może stanowić realne zabezpieczenie wierzytelności. Klient nie powinien ponosić kosztów ubezpieczenia, które w jego przypadku i tak nie zadziała. Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 93 ust. 1 prawa bankowego w celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Artykuł ten nie daje bankom prawa do żądania pokrycia kosztów ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej przez bank na rachunek klienta. Klient banku może ponosić ciężar tych kosztów tylko wtedy, gdy w drodze umowy przyjmie na siebie taki obowiązek.
● Czy jeśli umowa kredytu i ubezpieczenia jest zawierana na 12 miesięcy, a kredyt jest spłacany po dwóch miesiącach, to klientowi – bez względu na zapisy umowy – powinno przysługiwać prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia?