Z analiz firmy doradczej Boston Consulting Group (BCG) wynika, że warunkiem powodzenia planu budowy do roku 2020 elektrowni atomowej w Polsce, co zapowiadał premier Donald Tusk, jest realizacja kompleksowego programu przygotowań w ośmiu obszarach.

Polityka i technologie

Pierwszy z nich to czynniki polityczne. Wśród nich ważną rolę odgrywa wsparcie opinii publicznej, m.in. poprzez odpowiednie kampanie informacyjne. Ważne jest także poparcie polityczne dla energetyki jądrowej, mogące być poparte np. traktatami międzynarodowymi. Niezbędne będzie również pozyskanie strategicznych partnerów dla takiego projektu.

Drugi ważny obszar to regulacje. Niezbędne jest stworzenie instytucji zarządzającej regułami bezpieczeństwa oraz opracowanie systemu odpowiednich licencji i pozwoleń. Bardzo ważne będzie stworzenie reguł ochrony środowiska, bezpieczeństwo reaktora oraz ochrony obiektów.

Decyzja o budowie elektrowni atomowej nie może zostać podjęta bez zagwarantowania stabilności funkcjonowania rynku energii. Energia produkowana w elektrowniach jądrowych musi być nie tylko konkurencyjna wobec energii produkowanej w konwencjonalnych elektrowniach, ale także musi gwarantować inwestorowi zwrot z kapitału. To w dużej mierze będzie zależało od stopnia regulacji rynku.

W tego typu inwestycjach do najważniejszych obszarów należy także zarządzanie ryzykiem projektowym, które powinno uwzględniać zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie kryzysowe, a także ocenę scenariuszy awarii reaktora.

Rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej musi zostać poprzedzone wyborem technologii i wyborem dostawcy urządzeń, wyborem lokalizacji i zamknięciem finansowania inwestycji.

Konieczny będzie przy tym wybór najważniejszych partnerów przemysłowych, którzy będą odpowiedzialni za projekt, budowę i utrzymywanie elektrowni. Niezbędne będzie rozeznanie partnerów o odpowiednich kompetencjach w kraju.

W funkcjonowaniu elektrowni atomowych jedną z najważniejszych rzeczy jest kwestia zapewniania dostaw paliwa jądrowego, jego transportu oraz gospodarki odpadami. Na to, co dzieje się z odpadami z elektrowni atomowej, często zwraca się większą uwagę niż na funkcjonowanie samej elektrowni.

Ostatni warunek to pozyskanie i dostępność specjalistów mogących pracować w elektrowni i w placówkach z nią powiązanych. Spełnienie tego warunku wymaga określenia kompetencji pracowników i instytucji we wszystkich fazach rozwoju energetyki jądrowej, rozwoju ośrodków badawczych oraz stworzenia programów uniwersyteckich i odpowiednich kierunków studiów.