Projekty inwestycyjne związane z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych cieszą się coraz większą popularnością. Ma na to wpływ możliwość współfinansowania projektów za pomocą środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Reklama
Potencjał pozyskania bezzwrotnych kwot na inwestycje w odnawialne źródła energii został dostrzeżony przez uczestników rynku. Zainteresowanie branżą obrazują komunikaty spółek notowanych na GPW, dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w odnawialne źródła energii. Ich wartość w zakresie wykorzystania energii biogazu w przyszłym roku ma wynieść około 50 mln zł.

Ocena projektów

14 kwietnia Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO), jako instytucja pośrednicząca w realizacji Działań 9.4 – 9.6 i 10.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poinformował o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania obejmującego wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Do konkursu zgłoszonych zostało 120 wniosków na łączną sumę dofinansowania 3 mld zł. Największą popularnością cieszyły się wnioski dotyczące energetyki wiatrowej, które stanowiły około 80 proc. wszystkich poddanych ocenie projektów. W dalszej kolejności uplasowały się projekty dotyczące wykorzystania biogazu, energii, wody oraz biomasy.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a dokładniej realizowane w jego ramach Priorytety IX i X noszące nazwy Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna oraz Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii stanowią podstawowe instytucje umożliwiające pozyskanie finansowania dla inwestycji w zieloną energię.

Reklama
W ramach programu na inwestycje w energię odnawialną przeznaczone zostały środki wysokości ponad 2 mld euro. Będą one rozdysponowane na podstawie konkursów przeprowadzonych w latach 2007–2013. Należy przy tym wspomnieć, iż powyższe daty nie ograniczają możliwości późniejszego zakończenia projektów realizowanych w ramach programów inwestycyjnych przygotowanych dla tych okresów. Końcową datą rozliczenia jest 31 grudnia 2015 r., co nie jest bez znaczenia z uwagi na specyfikę inwestycji w branży. Niejednokrotnie proces inwestycyjny, z powodów technologicznych, musi być rozłożony w czasie. Opłacalność inwestycji, zatem i podjęcie decyzji o jej realizacji limitowana jest określonymi warunkami naturalnymi, jak wietrzność czy przepływ wody, których badanie wymaga pomiarów w ciągu całego roku.Cele priorytetów

Cele priorytetów IX i X zostały zdefiniowane jako zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko, a także podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii oraz poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zostają one dookreślone poprzez cele poszczególnych działań realizowanych w ramach priorytetu. Zamiar inwestycyjny, który ma zostać objęty współfinansowaniem, musi wpisywać się zarówno w cel priorytetu, jak i cel działania, co winno zostać uwzględnione przez składającego wniosek o dofinansowanie na każdym etapie rozważań nad jego zawartością.
W ramach priorytetów IX i X, dla współfinansowania ze środków unijnych inwestycji w odnawialne źródła energii, największe znaczenie mają Działania 9.4–9.6 i 10.3.
W ramach Działania 9.4 finansowanie może zostać przyznane projektom dotyczącym budowy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych, a także modernizacji istniejących urządzeń w zakresie zwiększenia ich mocy. W zakresie działania finansowanie mogą znaleźć także projekty wytwarzające energię elektryczną w kogeneracji z energią cieplną, jednakże wykluczone zostały projekty zakładające współspalanie biomasy i paliw kopalnianych. W ramach Działania 9.4 minimalna wartość projektu wynosi 20 mln zł, przy czym kwota ta dla inwestycji dotyczących wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu, jak również dla budowy i modernizacji małych elektrowni wodnych została ograniczona do 10 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 40 mln zł.
Działanie 9.5 odpowiednie jest dla projektów dotyczących budowy instalacji do wytwarzania biokomponentów i biopaliw, w tym biogazu. Minimalna wartość projektu objętego programem wynosi 20 mln zł, zaś maksymalna kwota wsparcia 30 mln zł.
Działanie 9.6. dotyczy inwestycji w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w celu umożliwienia jej dostarczenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wskazać jednak należy, iż budowa przyłączy energetycznych dla inwestycji w jednostki wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych będzie realizowana w zakresie Działania 9.4. W ramach wniosku o przyznanie finansowania dla budowy jednostki będzie stanowiła osobną pozycję projektu zgłoszonego do konkursu.
Interesujące jest działanie 10.3, którego przeznaczeniem jest wsparcie projektów dotyczących produkcji urządzeń służących do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych. W jego ramach mogą liczyć na współfinansowanie projekty dotyczące budowy i instalacji linii produkcyjnych urządzeń wykorzystujących siły przyrody do produkcji energii elektrycznej. Minimalna wartość projektu objętego wsparciem wynosi 30 mln zł, maksymalna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 20 mln zł.

Przedsiębiorcy i samorządy

Beneficjenci Działań 9.4. i 9.6. ujęci zostali szeroko. Mogą nimi być zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki. Oferta wsparcia w ramach Działań 9.5 i 10.3 kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Finansowanie projektów przyznawane jest co do zasady w trybie konkursowym. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków oraz procedury wyłaniania beneficjentów dostępne są na stronach internetowych instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej jako instytucji pośredniczączej II stopnia.
2 mld euro przeznaczono z funduszy unijnych na inwestycje w energię odnawialną na lata 2007–2012