Realizację portalu Wrota Małopolski (www.wrotamalopolski.pl) rozpoczął Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Później, w ramach rozwoju projektu Wrota Polski, inicjatywa została wsparta przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a następnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Założeniem powstania portalu była realizacja idei społeczeństwa informacyjnego.

Władze województwa małopolskiego od początku koordynują wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi województwa przy jednoczesnym zachowaniu partnerskiej współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz z przedstawicielami małopolskich uczelni wyższych, firm sektora ICT (ang. information and communication technologies), a także organizacji pozarządowych. Wrota Małopolski to duże przedsięwzięcie i pierwszy projekt, którego celem jest rozwój e-administracji w całym województwie (portal ma integrować na jednej platformie systemy informatyczne wykorzystywane w życiu publicznym). Dziś stronę www.wrotamalopolski.pl odwiedza ponad 130 tysięcy internautów.

Wrota Małopolski składają się z trzech podstawowych komponentów: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), Cyfrowego Urzędu i części informacyjnej portalu.

Biuletyn Informacji Publicznej (www.malopolska.pl/bip) umożliwia realizację prawa dostępu do informacji publicznej, spełniając wymogi prawne i uniezależniając dostawców treści od części technologicznej, przy jednoczesnej możliwości samodzielnego zarządzania. System zarządzania treścią (CMS), na którym opiera się zarządzanie informacją w portalu, umożliwia tworzenie i dostarczanie treści, zarządzanie witryną internetową przez dowolną przeglądarkę internetową przy równoczesnym korzystaniu z niej przez wiele osób. Przejrzystość zapewnia jednolite menu przedmiotowe dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do projektu. Najważniejsze aspekty techniczne przemawiające za wprowadzeniem BIP to możliwość korzystania z CMS bez konieczności zakupu specjalnego oprogramowania oraz archiwizacja zamieszczonych informacji. Stworzenie Biuletynu Informacji Publicznej dla jednostek samorządu terytorialnego całego województwa zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa, natomiast ich utrzymanie ze środków województwa małopolskiego.

Cyfrowy Urząd zapewnia kontakt obywatela z administracją publiczną za pomocą komunikacji elektronicznej, przez co umożliwia rozpoczęcie załatwiania spraw urzędowych on-line. Analiza systemów elektronicznego obiegu dokumentów wykorzystywanych w jednostkach samorządu terytorialnego pozwoliła wypracować standard wymiany dokumentów pomiędzy Cyfrowym Urzędem a innymi systemami. Trzeba dodać, że integracja między nimi jest podstawą realizacji zadań elektronicznej administracji. Integracja z systemami elektronicznego obiegu dokumentów daje szansę włączenia się na równych prawach małym i dużym jednostkom samorządu terytorialnego, przeciwdziałając tym samym wykluczeniu cyfrowemu. W ramach Cyfrowego Urzędu wypracowano procedury (zbiory formularzy elektronicznych generujące wystandaryzowane dane w postaci plików xml), które następnie są integrowane z systemami elektronicznego obiegu dokumentów używanych w wielu podmiotach małopolskiej administracji publicznej (pełny katalog usług elektronicznych dostępny jest na stronie www.wrotamalopolski.pl). Przygotowywane są też kolejne procedury elektroniczne. Dzięki integracji z ePUAP – elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej – mogą być one także wyspecjalizowanymi elektronicznymi skrzynkami podawczymi do komunikacji z urzędami.

Część informacyjna portalu umożliwia zbieranie i porządkowanie informacji z różnych dziedzin oraz ich publikowanie w modułach tematycznych, co czyni informacje przejrzystymi i łatwymi do znalezienia. Informacje pochodzą z małopolskich gmin i powiatów, instytucji kultury i innych jednostek. W rezultacie portal dostarcza aktualną wiedzę na temat życia regionu i jego mieszkańców.

Redakcja Wrót Małopolski pracuje nad rozwojem portalu, co czyni go liderem m.in. dzięki powstaniu innowacyjnych elementów serwisu.

Telewizja Małopolska za pomocą relacji wideo poszerza dostęp do informacji o walorach Małopolski, działaniach samorządu i wydarzeniach w regionie.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski – książki, czasopisma i dokumenty w postaci cyfrowej.

Platforma e-learningowa z kolei jest innowacyjną formą kształcenia, na której możliwe jest tworzenie kursów umożliwiających zdobycie wiedzy z różnych dziedzin. Obecnie dostępnych jest dziewięć kursów e-learningowych: Pierwsza pomoc przedmedyczna, Na szlakach Małopolski, Tatry bez tajemnic, ABC samorządu, Kurs umiejętności komputerowych, Finansowanie działalności organizacji pozarządowych, Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, Urzędnik europejski oraz Zawodoznawstwo i informacja zawodowa dla edukacji i rynku pracy.