Społeczna odpowiedzialność biznesu, jak każdy inny obszar działalności firmy, powinna być starannie monitorowana. Ogłoszenie wyników finansowych spółek jest zawsze bardzo wyczekiwanym momentem przez inwestorów giełdowych. Jednak coraz silniejsze jest przekonanie, że same wyniki finansowe nie dają pełnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Zawsze pozostaje pytanie, co kryje się za cyframi i jak stabilna jest sytuacja w firmie. Przedmiotem zainteresowania są zarówno relacje wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji z akcjonariuszami, pracownikami, klientami, dostawcami i społecznościami lokalnymi oraz stopień, w jaki firma wpływa na środowisko naturalne.

Prawdą jest, że na wiele z tych pytań wyniki finansowe nie dają jasnej odpowiedzi. Dlatego też coraz więcej inwestorów zwraca uwagę na tzw. ponadfinansowe kluczowe mierniki efektywności, które odnoszą się do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mierniki te z jednej strony ułatwiają dostrzeżenie wymiernych rezultatów tej sfery aktywności firmy, z drugiej zaś obserwację trendów i postępów w czasie.

W procesie doboru tych narzędzi warto pamiętać o trzech podstawowych zasadach, które pozwolą im prawidłowo spełniać swoją funkcję. Po pierwsze, należy się skupić na najbardziej strategicznych miernikach, które podadzą nam najbardziej użyteczne informacje. Przypisanie dużej liczby nieefektywnych parametrów często zaciemnia obraz i daje sprzeczne komunikaty. Po drugie, ważne jest rzeczywiste włączenie mierników w proces zarządzania organizacją. Wiąże się to z dostosowaniem ich do poziomu, na którym odbywa się dany proces, oraz połączeniem z odpowiednimi finansowymi parametrami. Po trzecie, należy używać tych wskaźników, które są ważne zarówno dla firmy, jak i dla interesariuszy.

Dobrze dobrane wskaźniki dostarczają jakościowych i ilościowych informacji na temat osiągnięć firmy w szerszym kontekście realizacji strategii biznesowej. Praktyka międzynarodowa pokazuje, że proces ten jest jednym z większych wyzwań przy projektowaniu działań odpowiedzialności społecznej firmy. Dlatego firmy często używają mierników opracowanych przez międzynarodowe organizacje, liderów branży lub sięgają w tej kwestii po pomoc ekspertów.

Jeśli zatem myślimy o wydaniu raportu społecznej odpowiedzialności firmy, który miałby służyć budowaniu zaufania do firmy, ustanowienie odpowiednich mierników jest kluczem do sukcesu.