Ministerstwo Finansów przygotowało projekty pięciu rozporządzeń do znowelizowanej niedawno ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Kluczowe dla klientów funduszy będzie rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami. Ma ono na celu zwiększenie praw klientów funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z nim informacje rozpowszechniane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w celu reklamy i promocji świadczonych przez nie usług mają być oznaczane w taki sposób, by klient nie miał wątpliwości, że są one reklamą lub promocją.

MF zamierza nakazać towarzystwom podział klientów na dwie kategorie: profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

"Klienci indywidualni, nieprofesjonalni, posiadają znacznie mniejsze możliwości oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w oferowane przez towarzystwo produkty. Dlatego też zasługują na dużo dalej idącą ochronę niż klienci profesjonalni" - uzasadnia Szymon Milczanowski, p.o. zastępca dyrektora Biura Ministra Finansów.

W przypadku, gdy towarzystwo nie uzyska od klienta wymaganych informacji, nie będzie mogło zarekomendować mu świadczenia swoich usług

Zgodnie z proponowanymi regulacjami klienci indywidualni będą otrzymywać od towarzystw więcej informacji, niż klienci profesjonalni. Wśród nich wyszczególnione mają być wszystkie koszty i opłaty pobierane przez towarzystwo. Ponadto informacje te powinny być przedstawiane w sposób zrozumiały dla przeciętnego klienta.

"Pozwoli to inwestorom na szczegółowe zapoznanie się ze świadczoną na ich rzecz usługą oraz charakterem instrumentów finansowych, a także z wynikającymi z nich zagrożeniami" - argumentuje Milczanowski.

Jednocześnie ministerstwo chce wprowadzić obowiązki informacyjne dla klientów, zwłaszcza nieprofesjonalnych. Dzięki temu towarzystwa będą mogły ocenić wiedzę i doświadczenie klienta z zakresu rynku kapitałowego. Chodzi o to, by decyzje inwestycyjne były podejmowane przez klientów z pełną świadomością ich możliwych skutków finansowych.

W przypadku, gdy towarzystwo nie uzyska od klienta wymaganych informacji, nie będzie mogło zarekomendować mu świadczenia swoich usług.

Towarzystwa będą też zobowiązane do okresowego raportowania klientom wyników z wykonania umowy. Raporty dla klientów detalicznych mają być bardziej szczegółowe. Pozwoli to im na pełniejsze zapoznanie się przebiegiem inwestycji.

Nowelizacja zawiera przepisy umożliwiające sprawowanie skuteczniejszej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego nad funduszami

Nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych uchwalił na początku sierpnia Senat. Wkrótce Sejm zajmie się poprawkami izby wyższej i ustawa trafi do podpisu prezydenta. Większość jej przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, dzięki nowym przepisom powinna wzrosnąć konkurencyjność polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Nowelizacja dostosowuje też polskie przepisy do regulacji unijnych.

Nowelizacja zawiera przepisy umożliwiające sprawowanie skuteczniejszej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego nad funduszami. Umożliwia też przekształcenie otwartych funduszy inwestycyjnych w subfundusze otwartych funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami.

Zmiany precyzują też zasady zarządzania funduszami. Umożliwiają funduszom sekurytyzacyjnym (nabywającym wierzytelności) zlecanie zarządzania wierzytelnościami innym podmiotom. Będą one jednak musiały uzyskać zgodę KNF. Do jednego miesiąca skrócono czas przeznaczony na wydawanie zezwoleń na: utworzenie funduszu inwestycyjnego, wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych.