"PKN Orlen podpisał porozumienia z bankami, z którymi spółka posiada podpisane umowy kredytowe na finansowanie swojej działalności, a których warunki z dniem publikacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych PKN Orlen za rok 2008 mogłyby zostać naruszone w zakresie wskaźnika zadłużenia wyrażonego jako dług netto/EBITDA" - głosi komunikat.

Banki zgodziły się na okresowe przekroczenie przez PKN Orlen zawartych w umowach kredytowych, dopuszczalnych poziomów wskaźników finansowych spółki dla okresów finansowych kończących się 31 grudnia 2008 roku oraz 30 czerwca 2009 roku. Dzięki temu spółka odzyskała możliwość korzystania z niewykorzystanych dotąd limitów kredytowych w ramach tych umów.

"W ramach porozumień z bankami, PKN Orlen zobowiązał się do nie przekraczania budżetowanego w roku 2009 poziomu wydatków inwestycyjnych oraz do nie rekomendowania akcjonariuszom spółki wypłaty dywidendy do czasu wykazania poziomu zadłużenia spółki dopuszczalnego przez umowy kredytowe. Działanie to jest zgodne z obowiązującą w spółce polityką dywidend" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty oraz na podwyższenie marż kredytowych

Jako wynagrodzenie dla banków za podpisane porozumienia, PKN Orlen zgodził się na poniesienie jednorazowej opłaty (waiver fee) oraz na podwyższenie marż kredytowych z dniem wejścia w życie porozumień. Podwyższone marże kredytowe nie przekraczają poziomu 3,0%. Porozumienia wchodzą w życie z dniem ich podpisania.

"Ze względu na spadek podstawowych stóp procentowych, PKN Orlen spodziewa się, iż łączny średnioroczny poziom stawki kosztów odsetkowych wyrażonej w walucie finansowania w 2009 roku nie ulegnie istotnemu zwiększeniu względem średnich stawek odsetkowych z roku 2008" - czytamy dalej.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku grupa Orlen miała 659,04 mln zł straty wobec 2412,41 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 79535,21 mln zł wobec 63792,98 mln zł.