Od 2 maja 2009 r. zacznie obowiązywać ustawa z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa ta wprowadziła około 150 zmian do ustawy 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Najważniejsza z nich dotyczy złagodzenia wymogów dopuszczających możliwość wszczęcia postępowania naprawczego przez przedsiębiorców.

Mniej rygorystyczne wymogi

Dotychczas obowiązujące przepisy regulujące sposób wszczęcia i prowadzenia postępowania naprawczego były zbyt restrykcyjne i w praktyce uniemożliwiały przedsiębiorcom skorzystanie z niego. Zezwalały na skorzystanie z procedury naprawczej tylko tym przedsiębiorcom, którzy na bieżąco płacili swoje długi, a tylko przewidywali, że w przyszłości mogą stać się niewypłacalni. Znowelizowane przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia postępowania naprawczego zamiast upadłościowego również przez przedsiębiorców mających niewielkie zadłużenia, nieprzekraczające 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wówczas gdy zwłoka ze spłatą zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy. W takich przypadkach sąd każdorazowo będzie wyrażał zgodę na wszczęcie postępowania naprawczego, oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości.

Teraz dłużnik będzie więc mógł sam złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania naprawczego, ale aby sąd nie zakazał mu w ciągu 14 dni wszczęcia tej procedury, powinien na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Może też wybrać inny sposób, czyli wnieść o upadłość, ale wskazać, że zachodzą przesłanki do ogłoszenia postępowania naprawczego. Wtedy sąd oddali wniosek o upadłość i zezwoli mu na wszczęcie postępowania naprawczego. Jest to istotna zmiana wprowadzona przez nowelizację, polegająca na tym, że sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości nie tylko może oddalić go, lecz od razu ma prawo wyrazić zgodę na wszczęcie postępowania naprawczego.

Po wszczęciu postępowania naprawczego wykonywanie zobowiązań przez przedsiębiorcę zostanie zawieszone, nie będzie wszczęte przeciwko niemu postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Gdyby zaś już toczyły się takie postępowania, to będą z mocy prawa zawieszone. Nie zostaną jedynie zawieszone postępowania zabezpieczające i egzekucyjne w sprawie wierzytelności, które nie zostały objęte układem. Natomiast już po wszczęciu postępowania naprawczego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o wpisanie o tym informacji do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.