Sejm przyjął w piątek wszystkie poprawki Senatu do ustawy o bateriach i akumulatorach. Zakłada ona zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach, ich właściwe zbieranie i recykling.

Ustawa obciąża przedsiębiorców wprowadzających na rynek baterie i akumulatory wszystkimi kosztami ich recyklingu.

Nowe prawo dostosowuje polskie normy do przepisów UE. Ustawa zakazuje wyrzucania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami. Dotyczy to wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzonych do obrotu w Unii Europejskiej, niezależnie od ich rodzajów, pojemności, masy i składu materiałowego.

Sejm w piątkowym głosowaniu przyjął 9 poprawek Senatu do ustawy. Zgodnie z jedną z nich osoby, które prowadzą punkty przyjmowania zużytych akumulatorów i baterii, nie będą musiały prowadzić ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

Senat uznał też za konieczne uzupełnienie ustawy o zasady przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów kwasowo- ołowiowych, samochodowych i przemysłowych. Zgodnie z przyjętą poprawką (piąta) takie baterie i akumulatory mogą być przetwarzane wyłącznie w zakładzie prowadzącym recykling ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych.

Kolejna przyjęta poprawka wprowadziła zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nią kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach będą przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jako ostatnia przyjęta została poprawka, która o trzy miesiące opóźni termin wejścia w życie przepisów nakładających obowiązek dołączania do sprzętu wprowadzonego do obrotu, w którym zamontowano baterie lub akumulatory, instrukcji o rodzaju zamontowanych baterii i akumulatorów, a także sposobie bezpiecznego ich usuwania.

Pozostałe poprawki Senatu miały charakter doprecyzowujący.

Zgodnie z zapisami ustawy, sklepy o powierzchni powyżej 25 mkw., hurtownie i firmy zajmujące się wymianą zużytych akumulatorów i baterii będą musiały je przyjmować i oddawać do recyklingu - stanowi ustawa. Zużyte baterie i akumulatory oraz akumulatory samochodowe od użytkownika będą musiały trafić do sprzedawcy, punktu serwisowego albo do punktu zbierania odpadów.

Ustawa ustala też wymaganą ilość zbieranych zużytych baterii i akumulatorów. Zajmujące się tym podmioty będą musiały informować o zebranych zużytych ogniwach.

Za wprowadzanie do obrotu baterii i przenośnych akumulatorów pobierana będzie opłata produktowa (od 80 gr do 12 zł za kilogram). Pieniądze z tego tytułu będą wpływać do urzędu marszałkowskiego województwa, w którym działa firma. Pieniądze mają być przeznaczane na akcje edukacyjne na temat zbierania, przetwarzania i recyklingu tych produktów.

Opłata depozytowa za baterię samochodową lub akumulator samochodowy ma wynieść od 30 zł do 50 zł za sztukę. W bateriach i akumulatorach nie będzie można stosować nadmiernych ilości rtęci i kadmu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać po dłuższym vacatio legis.