Co miesiąc każdy właściciel płaci zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Zarząd musi rozliczyć się z wydatkowanych pieniędzy na utrzymanie budynku. Właściciel lokalu może zaskarżyć do sądu uchwałę podjętą w sprawach finansowych.
Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej co miesiąc wpłaca zaliczkę na poczet przypadającej na niego części kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Jej wysokość określana jest stosownie do wielkości udziału właściciela w nieruchomości wspólnej. Na corocznym zebraniu wspólnoty właściciele podejmują w tej sprawie uchwałę, którą każdy członek wspólnoty może zaskarżyć do sądu.

Za co płaci właściciel

Właściciel mieszkania, który jest członkiem wspólnoty, pokrywa wydatki na remont i bieżącą konserwację nieruchomości wspólnej, dostawę prądu, gazu, ciepła i wody wykorzystywanych we wspólnych częściach nieruchomości oraz opłaty za antenę zbiorczą, domofon i windę. Wszystkie te należności pokrywa w wysokości stosownej do swojego udziału, podobnie jak koszty ubezpieczenia, podatki i wszelkie opłaty publicznoprawne, których nie płacą właściciele mieszkań. Oprócz tego ponosi również koszty utrzymania porządku i czystości w nieruchomości oraz wynagrodzenia dla członków zarządu lub zarządcy.
Na wysokość niektórych wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości członkowie wspólnoty mają wpływ i mogą je z góry określić. Na przykład wcześniej planują remonty, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższego roku (wymianę okien na klatce schodowej, remont dachu).

Zarząd musi się rozliczyć

Zarząd lub zarządca muszą rozliczyć się przed członkami wspólnoty z tego, w jaki sposób wydatkowali zebrane pieniądze na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Na dorocznym zebraniu ogółu właścicieli powinni złożyć sprawozdanie, a właściciele udzielają im absolutorium, podejmując uchwałę. Uchwalają też plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną oraz wysokość opłat na pokrycie kosztów zarządu. Mają prawo zmienić wysokość opłat w stosunku do kwoty płaconej w poprzednim roku.
Zarząd lub zarządca powinni też zaplanować koszty, jakie w następnym roku poniesie wspólnota, ponieważ od nich zależeć będzie wysokość opłat comiesięcznie wnoszonych przez właścicieli przez cały rok.
Sprawy finansowe zarządy najczęściej określają i planują, opracowując tzw. budżety operacyjne i remontowe. Budżet operacyjny trzeba przygotować jeszcze przed rozpoczęciem roku obrachunkowego i obejmuje on plan spodziewanych kosztów eksploatacyjnych niezbędnych dla utrzymania stanu nieruchomości.
Natomiast w budżecie remontowym przygotowanym na kilka lat zarząd przedstawia plan remontów, które wspólnota w tym czasie wykona, wykazuje rezerwy finansowe niezbędne na pokrycie ich i zaplanowane do zaciągnięcia kredyty.

Rozstrzygnie sąd

Właściciel lokalu może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę, a więc również podjętą w sprawach finansowych, powołując się na jej niezgodność z przepisami lub umową właścicieli lokali.
Przyczyną zaskarżenia uchwały może też być naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną bądź też naruszanie w inny sposób interesów tego właściciela.
W ciągu sześciu tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo o powiadomieniu właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów powinien on wnieść do sądu pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej.
Zaskarżona uchwała podlega jednak wykonaniu. Sąd może jednak wstrzymać jej wykonanie aż do zakończenia sprawy. Natomiast sąd nie może zobowiązać wspólnoty, aby podjęła uchwałę o określonej treści.
Ważne!
Każdy członek wspólnoty musi ponosić przypadającą na niego część kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i wpłacać co miesiąc zaliczkę