Od 2 maja 2009 r. samozatrudniającym się, którzy są w niewielkim stopniu zadłużeni, łatwiej będzie wszcząć postępowanie naprawcze zamiast upadłościowego i zawrzeć poza sądem układ z wierzycielami. Umożliwią im to znowelizowane przepisy ustawy z 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. nr 53, poz. 434).

Procedura naprawcza

Z możliwości prowadzenia postępowania naprawczego będą mogli skorzystać samozatrudniający się, którzy mają niewielkie zadłużenia, nieprzekraczające 10 proc. wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wówczas gdy z zapłatą zobowiązań zwlekają nie dłużej niż trzy miesiące. W przypadkach przedsiębiorców spełniających te wymogi sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości i wyrazi zgodę na wszczęcie postępowania naprawczego.

Od 2 maja 2009 r. postępowanie naprawcze będą mogli prowadzić nie tylko samozatrudniający zagrożeni upadłością, lecz również niewypłacalni, którzy są zadłużeni w niewielkim stopniu. Nowa definicja wprowadzona przez znowelizowane przepisy za niewypłacalnego dłużnika uznaje tylko tego przedsiębiorcę, który nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Natomiast na jego niewypłacalność nie wpływa niewykonywanie zobowiązań niepieniężnych.

Układ z wierzycielami

Prowadzenie postępowania naprawczego umożliwia samozatrudniającemu zawarcie układu z wierzycielami poza sądem. Natomiast sąd jedynie oceni, czy został zawarty w sposób właściwy.

Układ z wierzycielami może zostać zawarty również w postępowaniu upadłościowym.

Sąd może bowiem ogłosić upadłość samozatrudniającego obejmującą likwidację majątku upadłego albo z możliwością zawarcia układu. O możliwości zawarcia układu sąd zadecyduje, wówczas gdy doprowadzi to do lepszego zaspokojenia wierzycieli niż nastąpiłoby to w razie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

W sprawach mniej skomplikowanych układ z wierzycielami mógłby zostać przegłosowany już podczas wstępnego zgromadzenia wierzycieli. Sąd wydałby wówczas postanowienie o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu go.

Natomiast już na dalszym etapie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu znowelizowane przepisy umożliwiają wierzycielom głosowanie nad układem bez podziału na grupy utworzone według kategorii interesów.

Głos oddany na piśmie będzie jednak ważny tylko wówczas, gdy podpis wierzyciela poświadczy notariusz. Zamiast wierzyciela może też zagłosować jego pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym, a w razie przysłania głosu na piśmie jego podpis nie musi być notarialne poświadczony.