Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorcę podlegającemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowe cechy i zasady instytucji prokury uregulowane są w kodeksie cywilnym. Natomiast szczegółowe zasady dotyczące prokury w spółkach handlowych uregulowano w kodeksie spółek handlowych.

Prokura jest pełnomocnictwem, którego zakres wynika bezpośrednio z przepisów prawa, uprawniającym umocowanego do podejmowania w imieniu spółki wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z jej prowadzeniem. Ze względu na tak szeroki zakres pełnomocnictwa przedsiębiorca jest uprawniony do odwołania prokury w każdym momencie, niezależnie od zaistnienia jakichkolwiek przyczyn odwołania. Co więcej, spółka nie może ważnie ograniczyć lub zrzec się prawa do odwołania prokury.

Odwołanie prokury jest jednostronną czynnością prawną i dochodzi do skutku w wyniku złożenia przez mocodawcę oświadczenia woli o odwołaniu prokury w taki sposób, że prokurent mógł zapoznać się z jego treścią. Przepisy nie wymagają szczególnej formy dla oświadczenia o odwołaniu prokury, jednakże choćby ze względu na bezpieczeństwo obrotu lub dla celów dowodowych należałoby złożyć oświadczenie o odwołaniu prokury na piśmie.

Zgodnie z art. 208 par. 7 kodeksu spółek handlowych umocowanie do odwołania prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiada każdy z członków zarządu spółki, ale jedynie ze skutkiem wewnętrznym. Odwołanie prokury będzie skuteczne w stosunkach zewnętrznych spółki, tj. wobec samego prokurenta, a także osób trzecich, jeżeli oświadczenie woli spółki zostanie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji spółki. Jeśli więc w spółce funkcjonuje zarząd wieloosobowy i ustanowiona została reprezentacja łączna, oświadczenie o odwołaniu prokury należy złożyć zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z umowy spółki bądź bezpośrednio z kodeksu spółek handlowych.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek zgłoszenia odwołania prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej wykreślenia. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz ochronie kontrahentów spółki.

W celu zapobieżenia ewentualnemu legitymowaniu się przez byłego prokurenta dokumentem prokury przed jej wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców wskazane jest zwrócenie przedmiotowego dokumentu spółce.