Wznowienie negocjacji jest wynikiem podpisanego w środę przez MSP i spółkę memorandum. Ich celem - jak poinformował resort w komunikacie - "jest wypracowanie ugody, tak aby zakończyć spór narosły w związku z umową zakupu akcji PZU z 5 listopada 1999".

Podpisanie memorandum oznacza, że strony "wyrażają przekonanie, że polubowne zakończenie sporu, a tym samym odstąpienie od arbitrażu, wszczętego przez Eureko na podstawie umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, zawartej pomiędzy Polską i Holandią, jest wciąż możliwe i będzie zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron" - podkreślono.

W negocjacjach MSP i Eureko będą mogły korzystać z ekspertów i doradców do przygotowania analiz i szczegółowych propozycji rozwiązań finansowych i prawnych. "Negocjacje będą objęte klauzulą poufności, tj. ich treść nie będzie udostępniana stronom trzecim, a także będą prowadzone niezależnie od trwającego arbitrażu międzynarodowego" - napisano.

"Negocjacje ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa będą prowadzone przez ministra Aleksandra Grada, a ze strony Eureko przez Berta Heemskerka, prezesa zarządu Rabobank Nederland" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec marca minister skarbu Aleksander Grad mówił PAP, że liczy na zakończenie negocjacji przed wakacjami. "Myślę, że jeśli mamy się porozumieć (z Eureko), to kwiecień, maj i czerwiec są miesiącami, w których powinno dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ugody. Jeśli rozmowy rozpoczną się w kwietniu, to przed wakacjami powinny się zakończyć" - powiedział.

19 marca br. przed Sądem Gospodarczym w Warszawie nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy Eureko i Skarbem Państwa. Obie strony zadeklarowały chęć powrotu do postępowania pojednawczego.

Pełnomocnik MSP w sprawie z Eureko Marek Miller podkreślił podczas rozprawy, że najlepszym sposobem rozwiązania sporu jest ugoda zawarta przed polskim sądem. Zaznaczył jednak, że nie na warunkach przedstawionych w połowie stycznia przez Eureko.

Firma domagała się, aby MSP sprzedało jej 21 proc. akcji PZU po 116,5 zł za akcję, nie później niż do końca marca 2009 roku.

Według Millera, MSP proponuje nową próbę osiągnięcia porozumienia "w oparciu o rozliczenie rzeczywiście poniesionych przez Eureko nakładów". "MSP zwraca się tym samym do Eureko o przedstawienie nakładów, jakie ono poniosło w związku z zawartymi umowami. Skarb Państwa jest gotów do zwrotu wartości realnie dokonanej inwestycji wraz ze stosownymi odsetkami" - podkreśla resort skarbu.

Między Eureko i resortem skarbu trwa wieloletni konflikt, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Szkody poniesione z tytułu niewykonania umowy prywatyzacji PZU Eureko oszacowało na ok. 35,6 mld zł, nie licząc kosztów postępowania i ewentualnych należnych odsetek.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.