Sprzedawcy internetowi odpowiadają za niezgodność towaru z umową przez dwa lata od jego wydania kupującemu.
Aby otworzyć sklep internetowy, trzeba najpierw założyć działalność gospodarczą, wpisać firmę do rejestru oraz zgłosić się po numery NIP i REGON. Po dokonaniu tych formalności i umieszczeniu na stronie www wymaganych prawem danych, należy przygotować przejrzysty regulamin e-sklepu oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. W regulaminach powinny się znaleźć m.in. informacje dotyczące rodzajów i zakresu oferowanych usług, warunków ich świadczenia oraz zawierania umów pomiędzy naszym sklepem a internautami. Nie może też zabraknąć informacji o trybie postępowania reklamacyjnego, jak i zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów.
Sprzedawcy internetowi powinni pamiętać, że odpowiadają wobec klientów za niezgodność towaru z wcześniej zawartą umową. Sprzedawca odpowiada za tę niezgodność, jeżeli istniała ona w chwili wydania towaru. W przypadku jej stwierdzenia przed upływem sześciu miesięcy od tego momentu występuje domniemanie, że istniała ona także w chwili jego wydania. W takim wypadku obowiązkiem sprzedawcy jest udowodnienie, że wada powstała już po wydaniu towaru i nie wynikła z przyczyn leżących w samej rzeczy sprzedanej.
Za niezgodność towaru z umową uważa się również nieprawidłowości w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo gdy były dokonane przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży. Sprzedawca nie odpowiada, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
Jeżeli zakupiony towar jest niezgodny z umową, internauta może żądać doprowadzenia go do takiego stanu, jaki gwarantował mu sklep internetowy w chwili sprzedaży. Może się to odbyć przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt (chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów). Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego (w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia). Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
Kupujący traci uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy (nie dotyczy to towarów żywnościowych). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca zaś odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
Ważne!
Kupujący traci uprawnienia do żądania naprawy lub wymiany towaru, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy