Ustawodawca w art. 81 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) wskazuje, że od decyzji wydanej przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie jest wnoszone do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem prezesa UOKiK. Stanowi to konsekwencję pośredniego trybu wnoszenia środków odwoławczych. Jeżeli przedsiębiorca wniósł odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po upływie terminu, to podlega ono odrzuceniu. Kompetencja do odrzucenia odwołania z powodu upływu terminu na wniesienie środka zaskarżenia należy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynika to z pośredniego trybu wnoszenia środków odwoławczych, które wnosi się za pośrednictwem prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konkurencji.

Co może zrobić przedsiębiorca, gdy upłynął ustawowy termin na wniesienie odwołania od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy w tej sytuacji może żądać jego przywrócenia? W związku z tym, że postępowanie antymonopolowe jest postępowaniem hybrydowym (mieszanym), a w zakresie procedury odwoławczej obowiązuje szczególna regulacja prawna zawarta w art. 47928-47935 ustawy z 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), to w związku z tym należy stosować przepis art. 168 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Przywrócenie terminu może zostać dokonane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca jest zobowiązany wykazać brak winy w uchybieniu terminu oraz ujemne skutki, które powstaną dla niego w wyniku uchybienia terminu. Zarówno brak winy, jak i ujemne skutki procesowe powinny być uprawdopodobnione. Natomiast ocena tych przesłanek należy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, że przedsiębiorca żąda przywrócenia terminu dokonania czynności - wniesienia odwołania, to wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu powinien wnieść odwołanie. Przedsiębiorca musi również pamiętać, że wniosek o przywrócenie terminu nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzja wydana w postępowaniu antymonopolowym jest zatem ostateczna i podlega wykonaniu. Przedsiębiorca, jako adresat decyzji, jest obowiązany do wykonania zawartych w niej nakazów lub zakazów.