W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewidziany został szeroki zakres wsparcia inwestycji z sektora energetyki, począwszy od projektów wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy oraz produkcji produktów rolnych wykorzystywanych do wytwarzania energii odnawialnej. Zgodnie ze specyfiką PROW dofinansowanie dedykowane jest dla obszarów wiejskich, dla osób prowadzących działalność rolniczą oraz dla MSP.

Źródła odnawialne

Inwestycje polegające na wytwarzaniu lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy finansowane mogą być w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Beneficjentami wsparcia mogą być gminy, jednoosobowe spółki gminy oraz gminne zakłady budżetowe. Inwestycja musi być zrealizowana w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub gminy wiejsko-miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5000 mieszkańców lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości powyżej 5000 mieszkańców. Intensywność wsparcia może wynieść do 75 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Należy wskazać, iż katalog wydatków kwalifikowanych jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. zakup i montaż maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej projektu. Maksymalna wartość wsparcia dla gminy w trakcie realizacji PROW nie może przekroczyć 3 mln zł. Projekty ubiegające się o wsparcie podlegają ocenie punktowej. O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie kryteriów, które wyraźnie preferują gminy o niskich dochodach podatkowych oraz wyższym od średniej bezrobociu. Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury naboru wniosków oraz wypłaty dofinansowania jest urząd marszałkowski, właściwy terytorialnie dla planowanej lokalizacji projektu.