Celem Działania 311 w Programie Rozwóju Obszarów Wiejskich jest wsparcie inwestycji pozarolniczych w gospodarstwach rolnych. Dzięki unijnemu wsparciu rolnik lub jego rodzina może rozpocząć działalność gospodarczą inną niż rolnicza.
Głównym zadaniem Działania 311 jest wsparcie projektów polegających na inicjowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. W założeniu ma to spowodować zróżnicowanie źródeł dochodu rolników, ich małżonków i domowników, co będzie prowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi. Na dofinansowanie inwestycji w ramach tego działania w okresie programowania przeznaczono ze środków publicznych ponad 345 mln euro. Działanie skierowane jest do osób fizycznych.

Dla ubezpieczonych w KRUS

Osoba, która chce ubiegać się o dotację, powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. W rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 200, poz. 1442) określono także dodatkowe kryteria dla osób, którym może być przyznana pomoc. Taka osoba musi:
● być obywatelem Unii Europejskiej;
● nie mieć więcej niż 60 lat
● mieszkać w gminie wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców;
● nie wystąpiła lub jej nie przyznano renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013;
● być ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie przez okres minimum 12 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku;
● nie może realizować wniosku jako wspólnik spółki cywilnej.
Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest, aby gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca było objęte płatnościami bezpośrednimi w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Działania 311 muszą pamiętać, że planowana operacja zostanie pozytywnie oceniona przez ekspertów jeśli dotyczy inwestycji prowadzącej do rozwinięcia istniejącej lub powstania nowej działalności nierolniczej oraz jest uzasadniona ekonomicznie. Oznacza to, że wynik ekonomiczny przedsięwzięcia deklarowany we wniosku i Ekonomicznym Planie Operacji (biznes planie) nie może być równy 0, a także, że inwestycja nie może także powodować straty finansowej. Dodatkowo działalność będzie prowadzono w miejscowości należącej do gminy kwalifikującej się do wsparcia i spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, stałych lub sezonowych, a w przypadku działalności rozwijanej - zachowania istniejących miejsc pracy. Szczegółowy wykaz działalności, które kwalifikują się do wsparcia, zamieszczono w załączniku do wspomnianego wcześniej rozporządzenia z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Działania 311 (Dz.U. nr 200, poz. 1442). Dodatkowo wsparciem objęte są usługi świadczone dla turystów w gospodarstwach rolnych oraz wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.Koszty kwalifikowane

Według katalogu kosztów kwalifikowanych dofinansowanie można otrzymać na:
● budowę czy modernizację budynków niemieszkalnych;
● nadbudowę, przebudowę lub remont budynków mieszkalnych.
W obu przypadkach, jeśli jest to uzasadnione, można wnioskować o zwrot kosztów rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. Jeśli inwestycja jest związana z budynkiem mieszkalnym, a planowane są elementy inwestycji niedające się przypisać wyłącznie do działalności pozarolniczej, refundacji podlega część inwestycji wynikająca z wykorzystania budynku na cele planowanej działalności. Przykładem może być docieplanie i tynkowanie budynku, zmiana pokrycia dachu, wymiana instalacji grzewczej w całym budynku czy zakup pieca do ogrzewania budynku.
Poza tym dotację z Unii Europejskiej można wydać na:
● zagospodarowanie terenu;
● nowe maszyny, urządzenia, narzędzia czy wyposażenie;
● sprzęt komputerowy i oprogramowanie potrzebne do realizacji inwestycji;
● środki transportu; w przypadku samochodów osobowych we wniosku można ująć pojazdy do transportu minimum 8 osób; maksymalne dofinansowanie zakupu pojazdu uzależnione jest od rodzaju planowanej działalności i wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowanych, jeśli planowana inwestycja dotyczy prowadzenia wyłącznie działalności w zakresie usług transportowych. W przypadku innej działalności koszty dotyczące zakupu środka transportu nie mogą przekroczyć 50 proc;
● raty leasingu, pod warunkiem że wartość rat nie przekroczy ceny netto przedmiotu objętego leasingiem oraz przeniesienie własności rzeczy na beneficjenta nastąpi przed złożeniem ostatecznego wniosku o płatność.
Do zwrotu nie kwalifikują się między innymi koszty zakupu rzeczy używanych i podatek VAT poniesiony w związku z inwestycją. Podobnie jak w przypadku innych działań inwestycyjnych w PROW część dotacji może być przeznaczona na koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych. Do kosztów ogólnych zaliczono m.in. koszty poniesione na wykonanie kosztorysów, projektów budowlanych czy architektonicznych, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości czy oceny oddziaływania na środowisko.
Dofinansowaniu podlegają koszty inwestycji związane z zakupem lub leasingiem oraz koszty ogólne, wynikające z przygotowania i realizacji operacji. W przypadku kosztów materiałów, sprzętu, wyposażenia i usług związanych z realizacją inwestycji refundacji podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. W przypadku kosztów ogólnych refundowane są koszty poniesione od 1 stycznia 2007 roku. W przypadku negatywnej oceny wniosku i nieprzyznania dofinansowania wnioskodawca nie otrzyma zwrotu poniesionych wcześniej kosztów ogólnych.
Tegoroczny konkurs w tym działaniu rozpocznie się 15 kwietnia.
100 tys. zł
Limit dotacji dla jednego wnioskodawcy, takiej kwoty nie może przekroczyć limit dotacji z PROW w latach 2007-2013 wykorzystany w ramach jednego lub większej liczby projektów.REFUNDACJA KOSZTÓW
Podobnie jak w przypadku większości dotacji z funduszy unijnych - dotacja na wsparcie inwestycji w ramach działania 311 przyznawana jest w formie refundacji, co oznacza, że beneficjent musi najpierw zainwestować własne środki, a następnie na podstawie wniosku o płatność zwraca się o zwrot poniesionych kosztów. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 proc. udokumentowanych kosztów kwalifikowanych.
NA CO POMOC
W ramach działania 311 pomoc na inwestycje w:
● usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
● usługi dla ludności
● sprzedaż hurtową i detaliczną
● rzemiosło lub rękodzielnictwo
● roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
● usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem - w tym wynajmowanie pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym
● usługi transportowe
● usługi komunalne
● przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
● magazynowanie lub przechowywanie towarów
● wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
● rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne