Dużo możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest tylko jeden warunek - firma musi działać w małej miejscowości lub na wsi.
Przedsiębiorczość w Polsce jest skoncentrowana głównie w dużych miastach i na terenach z nimi sąsiadujących. Na wsi oraz w małych miasteczkach ciężko założyć, utrzymać i rozwinąć własną firmę. Z pomocą najmniejszym przedsiębiorcom z tych terenów mogą przyjść unijne fundusze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). 1 mld euro, który został przeznaczony na wspieranie tworzenia i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ma pomóc nie tylko w tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach z najwyższym bezrobociem, ale także przyczynić się do powstawania pozarolniczych źródeł zarobkowania dla osób zamieszkujących małe miasteczka i wsie. Rząd szacuje, że unijne pieniądze pomogą ponad 27 tys. małych firm i dzięki nim powstanie blisko 29 tys. nowych miejsc pracy.

Podstawowe kryteria

Po dotacje będą mogły sięgnąć osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lub które mają firmę zatrudniającą mniej niż dziesięciu pracowników. Osoba, która nie ma firmy, nie musi być osobą bezrobotną. Może to być na przykład rolnik. Firmy i osoby, które chcą skorzystać z tej konkretnej pomocy w ramach PROW, nie mogą przez dwa lata wcześniej korzystać z dotacji unijnych na założenie własnej działalności gospodarczej, które są dostępne w programie Kapitał Ludzki. Takie zastrzeżenie ma zapobiec korzystaniu naraz przez początkujących przedsiębiorców z dwóch takich samych form wsparcia.
Drugim warunkiem jest założenie firmy w małym miasteczku lub na wsi. Rząd to dokładnie określił. Przedsiębiorstwo, jego oddział lub filia, które będą korzystać z wsparcia inwestycyjnego, muszą znajdować się w gminie wiejskiej, gminie miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących ponad 5 tys. mieszkańców oraz na podobnej zasadzie w gminie miejskiej.

Miejsca pracy

Kolejnym warunkiem jest utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy. Tak jak było wcześniej wspomniane, to działanie ma pomóc w zwalczaniu bezrobocia na terenach najbardziej nim dotkniętych. Od liczby tworzonych nowych miejsc pracy (liczonych w pełnych etatach średniorocznych) uzależniona jest maksymalna wysokość unijnego wsparcia. Na maksymalnie 100 tys. zł mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, które utworzą jedno lub dwa miejsca pracy. W przypadku trzech-czterech miejsc pracy będzie to maksymalnie 200 tys. zł, a w przypadku pięciu lub więcej miejsc pracy - maksymalnie 300 tys. zł. Unia Europejska nie finansuje całości inwestycji. Jej wkład nie może przekraczać 50 proc. kosztów kwalifikowanych. To oznacza, że przy projekcie o wartości 100 tys. zł tworzący jedno miejsce pracy przedsiębiorca musi z własnej kieszeni wyłożyć 50 tys. zł.
Ostatnim warunkiem jest działalność w ściśle określonych branżach. Na dotacje mogą liczyć firmy, które będą działać w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła, robót budowlanych i instalacyjnych, usług turystycznych, transportowych, komunalnych, magazynowania towarów, wytwarzania energii z biopaliw oraz rachunkowości i usług informatycznych. Na wsparcie mogą też liczyć firmy działające w obszarze przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, ale w ich przypadku maksymalna wysokość dotacji została ustalona na 100 tys. zł. O dotacje będzie można ubiegać się w dobrze znanej rolnikom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Unijne fundusze na wsparcie mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich będą dostępne od maja 2009 r.

Dodatkowa działalność

Natomiast rolnicy i inne osoby ubezpieczone w KRUS będą mogły wykorzystać dotacje z PROW na założenie lub rozwój własnej firmy. W ramach Działania 3.1 będą wspierane projekty związane z realizacją inwestycji służących podjęciu przez rolników, domowników i małżonków rolników dodatkowej działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Budżet tego działania to ponad 345 mln euro. Maksymalnie będzie można uzyskać 100 tys. zł wsparcia dla jednego projektu przy założeniu, że dotacja pokrywa maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcie jest przeznaczone na inwestycje w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy oraz rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Jak widać, jest to bardzo szeroki katalog możliwych przedsięwzięć, który praktycznie umożliwia sfinansowanie każdej inwestycji.