Trwają prace nad dokumentem Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt przedstawia najważniejsze wytyczne dotyczące polskiej energetyki w perspektywie zarówno krótko- jak i długofalowej.

Resortowe kompetencje

Polityka energetyczna państwa stanowi wyodrębniony segment polityki gospodarczej, który określa założenia i cele państwa w odniesieniu do sektora energetycznego. W zakresie wspomnianej polityki państwo realizuje wybrane przez siebie cele ekonomiczne za pomocą środków o charakterze władczym i niewładczym.

Charakter i sposób tworzenia polityki energetycznej państwa określa ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348). Naczelnym organem administracji rządowej w sprawach dotyczących polityki energetycznej państwa jest minister gospodarki. W jego kompetencjach leży przede wszystkim przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa (co cztery lata) i koordynowanie następnie jej realizacji. Zgodnie z ustawą polityka energetyczna zawiera ocenę realizacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres, część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat oraz program działań wykonawczych na okres 4 lat.