Niektóre kompetencje wojewodów - jak poinformowało CIR w komunikacie przekazanym PAP - zostaną przekazane także do samorządu powiatowego i gminnego.

W projekcie przyjęto zasadę, że nadrzędną rolę pełni konstytucyjna zasada subsydiarności państwa. Zgodnie z nią uprawnienia powinny być przypisane do najniższego szczebla administracji, który jest w stanie efektywniej realizować zadania.

"Kompetencje reglamentacyjno-porządkowe ma posiadać samorząd województwa, a wojewoda uprawnienia nadzorcze i kontrolne. Przekazane zadania i kompetencje powinny być przez samorząd przejmowane jako zadania własne" - napisano w komunikacie CIR.

Zadania wojewody - zgodnie z założeniami reformy - powinny ograniczyć się m.in. do: kontroli gospodarowania mieniem publicznym w województwie, sprawowania nadzoru prawnego nad samorządem oraz odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe, stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Nowelizacja porządkuje podział kompetencji między organami samorządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim przeniesienia uprawnień z zarządu województwa na marszałka w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych i niektórych uprawnień kontrolnych.

Nowe prawo, będące kolejnym krokiem w procesie decentralizacji zadań publicznych, ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.

Takie zmiany będą się wiązały z przenoszeniem lub zwalnianiem pracowników zatrudnionych w administracji wojewódzkiej.

Jak informuje CIR, 14 dni po ogłoszeniu ustawy wejdą w życie przepisy zobowiązujące pracodawcę do zawiadomienia pracowników, których będzie dotyczyć reforma, o zmianach w ich stosunku pracy.

Wcześniej także wojewodowie będą musieli sporządzić wykazy przekazywanego samorządom mienia oraz powołać pełnomocników odpowiedzialnych za sprawny przebieg przekazywania kompetencji.

Projekt przewiduje też zmiany strukturalne w administracji publicznej. Mają one polegać na: ponownym zespoleniu na szczeblu województwa i powiatu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przekazaniu Ochotniczych Hufców Pracy i ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządu województwa.

Nowe prawo, będące kolejnym krokiem w procesie decentralizacji zadań publicznych, ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r.