Program Innowacyjna Gospodarka wychodzi na przeciw oczekiwaniom wielu przedsiębiorców, których przedsięwzięcia są dopiero na etapie rozwoju. Jeśli mają oni ciekawy pomysł na stworzenie nowej innowacyjnej firmy, mogą starać się o unijne wsparcie w ramach Działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej. Nabór wniosków ruszył w połowie czerwca. Jak można się starać o te pieniądze?
Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw (w tym firm typu spin off tworzonych wspólnie z uczelniami) poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw. Firma będzie też mogła liczyć na pomoc finansową.
W ramach wsparcia oferowanego przedsiębiorcom przewiduje się dwa etapy. Najpierw następuję tzw. preinkubacja, czyli instytucja realizująca projekt pomaga firmie wyszukać innowacyjne rozwiązania, sprawdzić ich potencjał rynkowy, a także opracować biznes- plan i studium wykonalności. To pierwszy krok dla przedsiębiorcy do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym rozwiązaniu. Jeśli okaże się ono opłacalne ekonomicznie, na drugim etapie instytucja inwestuje w spółkę, czyli zasila kapitałowo nowo powstałego przedsiębiorcę poprzez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce. Wejście kapitałowe może nastąpić pod warunkiem, że wyniki przeprowadzonych analiz potwierdzą opłacalność prowadzenia firmy opartej na innowacyjnym rozwiązaniu. Równowartość inwestycji, zgodnie z zasadami pomocy de minimis, nie może przekroczyć 200 tys. euro (według kursu z dnia udzielenia pomocy) ani 50 proc. udziałów instytucji wspierającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw w spółce. Zaangażowanie kapitałowe nie może zaś trwać dłużej niż dziesięć lat.
Ważne, że przedsiębiorcy nie wnioskują bezpośrednio o dofinansowanie. Unijne środki udzielane są podmiotom działającym na rzecz innowacyjności. Należą do nich m.in. inkubatory, parki technologiczne, akceleratory technologii oraz centra transferu technologii. Podmioty te nie mogą jednak działać w celu osiągnięcia zysku. Muszą się ponadto zobowiązać do nieodpłatnego przekazania powstałej spółce środków trwałych i wartości niematerialnych nabytych w związku z prowadzeniem projektu.
Na całe Działanie 3.1. przewidziane jest 110 mln euro. Natomiast w 2008 roku do rozdysponowania jest 33 mln euro. Wnioski od 16 czerwca można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do czasu wyczerpania alokacji na 2008 rok.