Toczące się postępowanie o unieważnienie przetargu na częstotliwość dla telefonii cyfrowej nie jest zagadnieniem wstępnym wobec postępowania o rezerwację częstotliwości.
ORZECZENIE
W maju 2007 r. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił przetarg na dwie rezerwacje 1800 MHz. Wpłynęło osiem ofert, w tym Polskiej Telefonii Cyfrowej, która nie zakwalifikowała się do drugiego etapu przetargu. Po ogłoszeniu wyników przetargu firmy CenterNET i Polska Telefonia Komórkowa Centertel złożyły wnioski o rezerwację częstotliwości, a PTC - o unieważnienie przetargu. Następnie PTC wystąpiła o zawieszenie postępowania o rezerwację częstotliwości, gdyż zdaniem spółki unieważnienie przetargu jest wobec niego zagadnieniem prejudycjalnym.
Ostatecznym postanowieniem z listopada 2007 r. prezes UKE odmówił zawieszenia postępowania, powołując się na art. 118d prawa telekomunikacyjnego. Zdaniem organu, z przepisu wynika, że dokonanie rezerwacji częstotliwości jest niezależne od postępowania o unieważnienie przetargu. Unieważnienie przetargu albo konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości, a to oznacza, że ustawodawca chciał rozgraniczyć oba postępowania.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie PTC stwierdziła, że art. 118d ust. 4 p.t. w ogóle nie mówi o zawieszaniu postępowania, więc organ nie może na jego podstawie domniemywać intencji ustawodawcy. Organ, zdaniem skarżącej spółki, nie przedstawił argumentów uzasadniających odmowę zawieszenia postępowania.
Sąd oddalił skargę. Stwierdził, że musi istnieć bezpośredni i przyczynowy związek między postępowaniami, żeby można było jedno z nich uznać za zagadnienie wstępne. Musi od niego zależeć rozstrzygnięcie sprawy w ogóle, a nie rozstrzygnięcie o konkretnej treści. Analiza art. 118c prawa telekomunikacyjnego mówiącego o ogłoszeniu wyników przetargu, i art. 118d p.t. doprowadziła sąd do konkluzji, że prejudykat w tej sprawie nie istnieje. Postępowanie o rezerwację można wznowić, jeśli dojdzie do unieważnienia przetargu.
Sygn. Akt VI SA/Wa 201/08