ZMIANA PRAWA - Architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa z krajów UE będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach jak obywatele naszego kraju.
Takie założenia zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy Prawo budowlane, który właśnie trafił do Sejmu. Ma on wdrożyć postanowienia Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu architekta.
Dyskusyjne jest jednak, czy sama dyrektywa odnosi się do urbanistów i inżynierów budownictwa. W świetle bowiem przepisów unijnych zawód architekta jest jedynym zawodem regulowanym.
- Trzeba pamiętać, że inną rolę pełnią architekci w krajach anglosaskich niż w Polsce - mówi Antoni Styrczula, doradca ds. komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Wielkiej Brytanii czy Niemczech architekci mogą występować w roli projektantów oraz wykonawców. U nas natomiast magister inżynier budownictwa ma także pełne uprawnienia projektowe - dodaje.

Uznawanie kwalifikacji

Dziś urbaniści, architekci i inżynierowie budownictwa z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą uzyskać uznanie swoich kwalifikacji do wykonywania zawodu i dopiero wówczas mogą wykonywać zawód w Polsce.
- Przy wykonywaniu zawodu architekta konieczna jest znajomość przepisów dotyczących nieruchomości, dróg, infrastruktury technicznej czy budownictwa - mówi Łukasz Czajkowski, prawnik Krajowej Izby Urbanistów.
Organami prowadzącymi postępowanie o uznanie kwalifikacji jest odpowiednio Krajowa Rada Izby Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów. Decyzja pozytywna jest jednocześnie zobowiązaniem rady okręgowej izby wskazanej przez zainteresowanego do wpisania na listę jej członków.
- Propozycja rządu nieznacznie tylko modyfikuje przepisy, łągodząc kryteria, jakie zainteresowani wykonywaniem zawodu w Polsce muszą spełnić dla uznania swych kwalifikacji - uważa Łukasz Czajkowski.
- Procedura weryfikacyjna trwa obecnie około dwóch miesięcy, a opóźnienia wynikają głównie z dostarczania niekompletnych dokumentów - mówi Sławomir Żak, prezes Krajowej Rady Izby Architektów.
Obecnie obywatele polscy, którzy zdobyli uprawnienia w innym państwie, muszą zdać też egzamin w Polsce.

Bez dyskryminacji

- Procedura stosowana wobec cudzoziemców tylko pozornie wydaje się prostsza. Aby można było uznać ich kwalifikacje w Polsce, muszą spełnić wiele przesłanek, m.in. znać język polski - tłumaczy Antoni Styrczula.
Projekt ma wykluczyć dyskryminujące traktowanie obywateli RP. Nowe przepisy pozwolą na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych obywatelom polskim, którzy uzyskali kwalifikacje w innych państwach UE lub EFTA na takich samych zasadach, jak obywatele innych państw UE i EFTA, a tym samym wykluczy dyskryminujące traktowanie w tym zakresie obywateli RP.
Według Zbigniewa Grabowskiego, prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, najważniejsze jest, aby ustawy o samorządach, o uznawaniu kwalifikacji oraz prawo budowlane były ze sobą spójne.
- Będziemy się starać, aby nie utrudniać wykonywania zawodu w Polsce rodakom, którzy zdobyli kwalifikacje za granicą - mówi Zbigniew Grabowski.
Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.